“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     600 metų Lietuvos krikšto sukakties proga skelbiame dvidešimt aštuntąjį straipsnio konkursą. Daugumas siūlomų temų turi ką nors bendra su krikščionybe, bet pridedame vieną kitą ir kitokios rūšies temą, tinkančią ypač jaunimui.

     Siūlome šias temas:

     1.    Ką krikščionybė davė Lietuvai?
     2.    Ką man reiškia būti krikščioniu?
     3.    Gyvos krikščioniškosios dvasios bruožai.
     4.    Bažnyčios reikšmė krikščionio gyvenime.
     5.    Krikščioniškosios dorovės pagrindai.
     6.    Bažnyčia ir pasaulis.
     7.    Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai.
     8.    Krikščioniško gyvenimo pavyzdys (čia galima aprašyti, kad ir beletristine forma, kokį nors pavyzdingą, idealų krikščionį, tikrą ar fantazijos sukurtą).
     9.    Ar mūsų jaunimo organizacijos padeda ugdyti gyvąją krikščionybę?
     10.    Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje ir lietuvių organizacijose?
     11.    Kiek įtakos turi tėvų nuomonė, pasirenkant studijų šaką, profesiją ir gyvenimo draugą ar draugę?
     12.    Ko dabartinis mūsų jaunimas labiausiai trokšta ir siekia?

     Šiame konkurse dalyviams paliekame daugiau laisvės, griežtai neskiriame temų suaugusiems ir jaunimui. Visas temas gali rašyti ir suaugusieji, ir jaunimas, tik jaunimas turi paminėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui. Mat jaunimui bus taikomi švelnesni reikalavimai. Taip pat paliekame laisvę ir šiek tiek kitaip formuluoti temas, laikantis čia nurodytos medžiagos.

     Rašinius, pasirašytus slapyvardžiu, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardą, adresą ir telefoną, atsiųsti redakcijai iki 1987 m. kovo mėn. 1 dienos. Premijoms turime 1500 dol. Premijų skaičių ir didumą nustatys konkurso vertinimo komisija, kurią sudaro: Danutė Bindokienė, Regina Kučienė, Adolfas Markelis, Nijolė Užubalienė ir Leonas Zaremba, S.J. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje 1987 m. gegužės mėn. 17 d.

ATEINANČIŲ METŲ EKSKURSIJA

     Ateinančių metų birželio mėn. pradžioje planuojame ruošti ekskursiją į Jugoslaviją. Ten aplankytume pačias įdomiausias šios šalies vietoves ir, persikėlę laivu per Adrijos jūrą, atvyktume į Italiją. Aplankę Pompėją, Capri salą ir kitas įdomybes, vyktume į Romą, kur bus krikščionybės Lietuvoje 600 metų sukakties minėjimas ir arkiv. Matulaičio palaimintuoju paskelbimo iškilmės. Plačiau apie šią ekskursiją pranešime vėliau, kai turėsime daugiau konkretesnių žinių.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312-737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata —10 dol., atskiras numeris — 1 dol.