Antanas Salys. RAŠTAI. III tomas. Įvairūs straipsniai. Redagavo Petras Jonikas. Išleido Lietuvių katalikų mokslo akademija 1985 m. Spaustuvės išlaidas apmokėjo L.K.M. Akademija, prisidėjus Sofijai Salienei ir kun. J. Ruokiui. L.K.M Akademijos adresas: Piazza della Pilotta 4, Roma, Italija. Knyga didelio formato, 545 psl., kaina 36 dol., bet Akademijos nariams arba jos leidinių prenumeratoriams — 18 dol.

     Pratarmėje redaktorius rašo, kad "trečiasis tomas apima autoriaus straipsnius, kurie nededami į pirmąjį (bendrinės kalbos), antrąjį (tikrinių vardų) ir ruošiamą ketvirtąjį (lietuvių kalbos tarmių) tomą.

     Šie įvairios apimties straipsniai, autoriaus rašyti daugiausia enciklopedinei informacijai bei šiaip įvairiomis progomis platesnei visuomenei, čia skirstomi į kelis bendresnius skyrius: kalbos mokslo (jų sąvokų nusakymo), kalbininkų (daugiausia trumpos biografinės žinios), lietuvių kalbos (jos dabarties ir praeities klausimai), taip pat ir kitų indoeuropiečių ir neindoeuropiečių kalbų (jų apžvalga)”.

     Kaip pirmajame, taip ir šiame trečiajame tome yra labai daug įvarios medžiagos, naudingos visiems, kurie domisi lietuvių kalba, jos kilme ir vartosena.

ŠVENTASIS RAŠTAS. Komentarai — aiškinimai. Pirmoji Mozės knyga — Pradžia. Paruošė Kostas Burbulys. Išleista 1985 m. Čikagoje. 172 psl., kaina nepažymėta.

Algirdas Gustaitis. KELIONĖS NEŽINOMUOSE KRAŠTUOSE. I dalyje: Japonija, Thai, Singapūras, Malazija, Indonezija, Hong Kong, Kinija, Macau, Atgal į Kaliforniją. II dalyje: Žvilgsnis į Meksiką. Išleido Liet. knygos klubas 1985 m. Viršelį piešė dail. Ilona Brazdžionienė. 311 psl., kaina 9 dol.

1986 metų KALENDORIUS. Paruošė Stasys Praka-pas. Išleido Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos ekonominė sekcija. Tiražas — 3000 egz. 204 psl., daug iliustracijų, kaina nepažymėta.

LITUANUS. Vol. 31, No. 4. Šįnumerį redagavo Antanas Dundzila. Adresas: Lituanus, 6621 S. Troy St., Chicago, IL 60629.

PIRMIEJI ŽINGSNIAI. Nr. 1(105). Kr. Donelaičio lituanistinių mokyklų mokinių laikraštėlis. Išeina 4 kartus per mokslo metus. Paruošia mokyt. Danutė Bindokienė.