religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXVII, NO. 2

MEDITACIJA VASARIO ŠEŠIOLIKTAJAI

37

 Kun. Jonas

DIEVYBĖS AIDAS ŽMOGUJE

41

 Bruno Markaitis, S.J.

VEIDU Į KATALIKŲ BAŽNYČIĄ

45

 S. Sužiedėlis

TARPUSAVIO MEILĖ

47

 Chiara Lubich

YPATINGASIS VYSKUPŲ SINODAS ROMOJE

48

 P. Daugintis, S.J.

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

52

 Vytautas Bagdanavičius

LANKAI IR STRĖLĖS ŠEIMOJE

56

 S. Sužiedėlis

DĖL KO JAUNIMAS NUTOLSTA NUO RELIGIJOS?

58

 Red.

PASIKALBĖJIMAI SU RŪPINTOJĖLIU

61

 Alf. Tyruolis

ATSIŲSTA PAMINĖTI

63

 Red.

TĖVYNĖJE

64

 Gediminas Vakaris

KALBA

67

 Juozas Vaišnys, S.J.

ĮVAIRYBĖS

68

 Red.

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 J. Pr.

KASTYTIS IZOKAITIS

72

 Red.

Šis numeris iliustruotas Kastyčio Izokaičio nuotraukomis. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.