■    Pagal Jono Pauliaus II dramą “Auksakalio dirbtuvė” bus susuktas filmas. Darbas bus pradėtas lapkričio mėnesį ir užbaigtas iki metų pabaigos. Filmas bus dviejų valandų. Filmą ruoš Vittorio Cattafavi. Drama parašyta pirma, negu Jonas Paulius II buvo išrinktas popiežiumi. Ji jau buvo transliuota per Vatikano radiją ir suvaidinta Florencijoje.

■    Katalikų ir kitų tikybų rašytojų suvažiavime Bostone vasario 14-16 d. svarstyta: “Intelektualo vaidmuo, aiškinant ir plečiant tikėjimą”. Suvažiavimo tikslas — panagrinėti krikščionio intelektualo pašaukimą.

■    JAV švietimo taryba ir Kalifornijos universitetas Los Angeles mieste skelbia, kad stojančių į Notre Dame universitetą studentų procentas, kurie save laiko konservatyviais, yra padidėjęs ir didesnis negu kituose privačiuose universitetuose. Čia žymesnis procentas pasisako ir prieš negimusių kūdikių žudymą.

■    JAV katalikai misijoms tarp indėnų 1985 m. suaukojo daugiau kaip 5 mil. dolerių.

Tarptautinis Eucharistijos kongresas, dabar jau 44-tas, bus šaukiamas 1989 m. Seule, Korėjoje.

■    Paruošta keturios naujos vaizdajuostės, išryškinant negimusių kūdikių žudymo baisumą. Šias vaizdajuostes išleido American Portrait Films. Ši firma anksčiau išleido labai įspūdingą filmą “The Silent Scream”, taipgi vaizduojantį negimusių kūdikių žudymo nežmoniškumą.

■    Pittsburgho vyskupas Ant. J. Bevilaqua patvarkė, kad Didįjį Ketvirtadienį, Kristaus pavyzdžiu kunigui plaunant kojas, toje grupėje tebūtų tik vyrai, kaip kad ir Kristus plovė tik vyrų apaštalų kojas. Moterys ėmė reikšti nepasitenkinimą. Kai kurios jų net atėjo į tas pamaldas, užsirišusios geltoną kaspiną ant rankos protesto ženklan.

■ Laikraštininkas Stasys Pieža už nuopelnus katalikų spaudai, už veiklą katalikų organizacijose ir už darbus katalikų Bažnyčiai yra Šv. Tėvo apdovanotas medaliu “Pro Ecclesia et Pontifice”. Šį garbės ženklą kovo 26 d. savo rezidencijoje įteikė kard. J. Bernardin.

■    Katalikų gydytojų “Gajos” korporacijos valdyba kovo 23 d. išrinkta tokia: dr. Kazys Ambrozaitis, dr. Jonas Prunskis, dr. Antanas G. Razma, dr. Augusta Šaulytė ir dr. Loreta Stončiūtė.

■ Arkiv. J. Bulaitis yra apaštališkasis nuncijus. Centrinės Afrikos resublikoje, Čade ir Konge. Jo rūpesčiu Kongo sostinėje Brazavilėje pastatyti nauji Vatikano nunciatūros rūmai. Kai pernai popiežius Jenas Paulius II lankėsi Centrinės Afrikos respublikoje, jo susitikimui drauge su vietos vyskupais vadovavo arkiv. Bulaitis. Vasario pabaigoje arkiv. Bulaitis buvo priimtas privačioje audiencijoje Jono Pauliaus II; parodė naujų nunciatūros rūmų nuotraukas.

■ Nauju popiežiaus nuncijumi D. Britanijoje paskirtas arkiv. Luigi Barbarito, ligi šiol atstovavęs Apaštalų Sostui Australijoje.

■    Vengrijoje 24 kunigai pasiuntė gynybos ministeriui raštą, užtardami tuos jaunus vyrus, kurie sąžinės sumetimais ar dėl savo įsitikinimų atsisakė jungtis j karinę tarnybą ir buvo nubausti kalėjimu.

■ Vatikane gavėnios rekolekcijas visą savaitę vedė saleziečių vyriausias vadovas kun. Vigano Rekolekcijose dalyvavo ir popiežius.

■ Tarptautinė krikščioniškojo solidarumo organizacija, kurios centras Šveicarijoje, pravedė akciją už kun. Alfonso Svarinsko, latvio Janio Skudros ir esto Enn Tarto išlaisvinimą. Tuo reikalu įteikė Sovietų Sąjungos ambasadoriui Šveicarijoje peticiją su 2902 parašais.

■ Lietuvoje, Marijampolėje, iškilmingai paminėtos arkiv. Jurgio Matulaičio mirties metinės. Sausio 25 d. Marijampolės bažnyčioje mišias aukoje 8 pernai įšventinti kunigai. Sukakties dieną, sausio 27, mišias koncelebravo Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų apaštalinis administratorius arkiv. Liudas Povilonis drauge su kitais penkiais vyskupais. Pamaldose dalyvavo 78 kunigai ir didelė daugybė lietuvių iš visos Lietuvos.    J. Pr.