ATSIŲSTA PAMINĖTI

Zenonas Ivinskis. RINKTINIAI RAŠTAI. II tomas. Išleido Liet. Kat. Mokslo Akademija 1926 m. Redagavo Paulius Jurkus. Mecenatas — dr. Juozas Kazickas. 726 psl., kaina nepažymėta.

Pranas Čepėnas. NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS ISTORIJA. I ir II t. Išleido dr. Kazio Griniaus fondas 1977 ir 1986 m. Kieti viršeliai. I tome — 543 ps!., II — 840 psl., kaina nepažymėta. Spaudai parengti padėjo Albina Sirutytė-Čepėnienė.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

30 dol. aukojo B. Čižikaitė.

25 dol. aukojo L.L. Bildušai.

Po 20 dol. aukojo: J. Jusys, T. Vildžius.

18dol. aukojo E. Zenkevičius.

12 dol. aukojo V. Rapšys.

Po 10 dol. aukojo: A. Matulionis, K. Gasiūnas, S. Kamarauskas, S. Jurskytė, A. Augaitienė, A. Žemaitaitis, E. Sniegaitis, M. Vilutienė, J. Sungaila, A. Aviža, I. Krikščiūnas, T. Varanka, E. Matutienė, L. Simaitis, I. Rimkūnas, M. Vaišvilienė, M. Sušinskienė, G. Mitsevitz, S. Kikilas, B. Bužinskas, M. Spence.

9 dol. aukojo E. Keresnevičius.

Po 8 dol. aukojo: A. Petrašiūnas, L. Stasiūnienė, S. Prialgauskienė.

7 dol. aukojo B. Simonaitienė.

Po 6 dol. aukojo: T .Gleveckas, A. Juzaitis.

Po 5 dol. aukojo: A. Rimkus, V. Kubilius, O. Martišauskas, E. Meilus, J. Gustainis, M. Galeckienė, P. Tomasevičius, O. Kukarskis, S. Baltūsienė, kun. D. Kenstavičius, V. Garbenis, P. Sošienė, V. Valkavickas, G. Dambras, A. Milčienė, A. Garkūnas. T. Šaulys, E. Pagirys, B. Tamošiūnas, kun. L. Dieninis, A. Jadviršienė, A. Gumbinas, E. Jurkėnas, J. Grigaitis, J. Stanislovaitienė, B. Martick, S. Gliožerienė, Z. Samuolis, G. Kudžma, S. Sirokas, A. Stukas, L. Rumšas, E. Susmaras, E. Bielkevičienė, B. Morkūnienė, V. Poderys, J. Turčinskas, I. Smieliauskienė, F. Rajeckas, O. Alčiauskienė, J. Laucius.

4 dol. aukojo Z. Juras.

Po 3 dol. aukojo: A. Ragelis, S. Barmus, P. Bielinis, K. Jakštas, G. Indreika, J. Abraitis.

Po 2 dol. aukojo: S. Graužinienė, E. Strungys, M. Zigaitis, G. Bajorūnienė, D. Eidukienė, A. Dainius, J. Pupininkas, F. Brazaitis, J. Šukys, M. Grigalius, M. Macieža, S. Mickevičienė, V. Kelmelis, M. Stašaitienė, M. Strungienė, M. Sturonas, P. Macnorius, S. Pusvaškis, J. Kizlauskas, M. Gureckienė, K. Mašiotas, J. Gepneris, E. Tutinas.

Po 1 dol. aukojo: B. Lungys, A. Kregždys.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.