Popiežius Jonas Paulius II, pasibaigus šv. Kazimiero 500 metų mirties jubiliejaus minėjimo iškilmėms Romoje, atsisveikindamas su lietuviais vyskupais, priminė, kad pasimatysime Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmėse Romoje.

     Lietuvos vyskupai ir vyskupijų valdytojai jau pereitų metų sausio 16 d. išleido ganytojišką laišką tikintiesiems, prašydami klebonus, kad jis būtų perskaitytas bažnyčiose. Tarp kitų dalykų vyskupai nurodė, kad 1985 m, yra Gerosios naujienos vietai, 1986 — Sąmoningo tikėjimo metai, 1987 — Gyvosios krikščioniškosios dvasios metai.

     Daugeliui šis labai svarbus reikalas parūpo, daugelis pradėjo pasisakyti spaudoje ir privačiai šiuo klausimu, siūlydami idėjas, projektus, minėjimo datas.

     Pačiu laiku Dievo Apvaizda davė lietuviams katalikams išeivijoje ganytoją vysk. Paulių Baltakį, O.F.M. Jis tuoj pat ėmėsi iniciatyvos sudaryti komitetą šiam jubiliejui ruošti. Savo biuletenyje "Vyskupo informacija” (1985 m. rugsėjo 24 d.) rašė: "Krikščionybės Lietuvon įvedimo jubiliejų švęsime 1987 m., nes 1387 m. krikštas lietuvių tautai turėjo lemiamos reikšmės religiniu, tautiniu, kultūriniu ir politiniu atžvilgiu. Šiuo krikštu Lietuva sėkmingai atsiribojo nuo slavų kultūros ir Maskvos politinės įtakos bei galutinai susirišo su Vakarų Europa”. Todėl ši sukaktis rengiamasi iškilmingai atšvęsti tiek Lietuvoje, tiek išeivijoje.

     Laisvajame pasaulyje siekiama šia sukaktimi iškelti krikščionybę kaip didžiąją dvasinę vertybę, jos lemiantį vaidmenį lietuvių tautos istorijoje, žadinti dvasinį atsinaujinimą, puoselėti glaudesnę jungtį su okupuotos Lietuvos tikinčiaisiais, kovojančiais už savo tikėjimą bei tautos laisvę, atkreipti pasaulio dėmesį į jų būklę bei didesne moraline pagalba sustiprinti persekiojamos Bažnyčios ir pavergtos tautos viltis. Tokia būtų Lietuvos krikščionybės jubiliejaus minėjimo pagrindinė mintis.

     Pagrindinės laisvojo pasaulio lietuvių krikščionybės minėjimo iškilmės bus Romoje 1987 m. birželio 14. Iškilmėse pasižadėjo dalyvauti ir joms vadovauti Popiežius Jonas Paulius II. Į šias iškilmes bus organizuojama įvairios ekskursijos ir choras, kuris giedos per iškilmingas pamaldas Šv. Petro bazilikoje ir atliks kitą meninę programą.

     Planuojama paruošti įvairius leidinius, pvz.: Plačios apimties katalikų tikėjimo bei moralės tiesų veikalą; istorinį veikalą lietuvių ir anglų kalbomis apie krikščionybę Lietuvoje; giesmyną chorams ir bendram giedojimui; religinio turinio knygeles: mažiems vaikams, pirmajai išpažinčiai ruoštis, jaunimui maldaknygę, knygos suaugusiems apie Naująjį Testamentą, apie dvasinį brendimą bei vystymąsi ir kt.

     Rūpinantis dvasiniu atsinaujinimu, raginama rengti seminarus, konferencijas, jaunimo stovyklas, organizuoti parapijose iškilmes, ruošti koncertus, skelbti konkursus laikraščiuose ir žurnaluose. Ruošiamasi pagaminti jubiliejinį medalį, manoma, kad Vatikanas sutiks išleisti specialius pašto ženklus.

     Visiems šiems kilniems darbams įvykdyti, be abejo, reikalingos lėšos. Nuo mokesčių nurašomas aukas galima siųsti komiteto iždininko vardu: Bronius Polikaitis, 7218 S. Fairfield Avė., Chicago, IL 60629.