Šių metų mūsų šventė buvo tikras triumfas. Po Antano Saulaičio, S.J., atlaikytų mišių jėzuitų koplyčioje susirinko į didžiąją jaunimo centro salę daugiau kaip 300 žmonių ir, susėdę prie Danos Varaneckienės meniškai papuoštų stalų, laukė pranešant, kas laimėjo šių metų konkurso premijas. Vertinimo komisijos sekretorei Ritai Likanderytei perskaičius protokolą, sužinojom, kad suaugusiųjų konkurse

     I premiją laimėjo Viktoras Nakas (150 dol), II — Dalia Staniškienė (100 dol.), III — Nina Gailiūnienė (75 dol.), IV — Nijolė Gražulienė (50 dol.). Jaunimo konkurse buvo paskirtos net 7 premijos. I premiją laimėjo Rima Polikaitytė (100 dol.),

     II — Vida Brazaitytė (80 dol.), III — Paulius Bindokas (70 dol.), IV — Audra Kubiliūtė ir Kęstutis Gorodeckas (po 60 dol.), V — Gailė Radvenytė ir Andrytė Giedraitytė (po 50 dol.). Laureatų vardu simpatišką žodj tarė Vida Brazaitytė, mecenatų vardu kalbėjo Ona Siliūnienė. Generalinis garbės konsulas Vaclovas Kleiza visus pasveikino trumpu žodžiu.

     Atidarius sceną, publikos palinksminti išėjo "naujai atgimęs” Vlado Vijeikio vadovaujamas "Tauro rago” orkestras: N. Balzarienė, M. Jakaitis, A. Kezys, V. Namikas, J. Paronis ir, žinoma, dirigentas VI. Vijeikis. Publiką jie prijuokino iki ašarų. Kupletų tekstas buvo parašytas Juozo Toliušio.

     Po šios linksmos programos, vysk. V. Brizgiui sukalbėjus maldą, prasidėjo Vidos Talandytės išradingai ir elegantiškai paruoštos vaišės. Maistas labai skaniai paruoštas, patarnavimas profesionalus, stalai gražiai papuošti — tad visi jautėsi, kaip aukšto lygio puikiame restorane.

     Publikoje vyravo toks entuziazmas, kad, redaktoriui paminėjus apie ateinančių metų konkursą, tuoj buvo suaukota ar pasižadėta aukoti pusantro tūkstančio dolerių. Tad kitais metais galėsime duoti daugiau premijų.

     Baigiantis vakarienei, buvo turtinga loterija, kuriai fantus dovanojo: Regina Andrijauskienė, Nijolė Baužienė, Ona Gradinskienė, Adelė Izokaitienė, Jolanda Kerelienė, Dana Kurauskienė ir Danutė Žilienė. Visoms nuoširdi padėka.

     Dėkojame visiems mecenatams, vertinimo komisijai ir kitiems čia paminėtiems asmenims, vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems prie šios šventės pasisekimo. Ypatinga padėka šio pobūvio organizatorėms ir organizatoriams: S. Endrijonienei, A. Likanderienei, R. Andrijauskienei, N. Balzarienei, J. Daunorienei, S. Džiugienei, E. Likanderiui, S. Pleinienei, D. Vakarei, G. Vakariui, D. Varaneckienei.

     Ateinančių metų konkursui aukojo ar pasižadėjo aukoti šie asmenys ar šios organizacijos: American Travel Service Bureau —    100 dol., Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius — 100 dol., Petras ir Vanda Žolynai — 200 dol., Gediminas Kijauskas, S.J., — 100 dol., "Nerijos” skaučių tunto "Nendrių” įgula — 200 dol., Jonas ir Bronė Veselkai — 150 dol., Julius ir Paulina Mačiuliai — 200 dol., Vladas ir Regina Andrijauskai — 100 dol., Jonas ir Leokadija Dainauskai — 100 dol., Ona Siliūnienė —    150 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol.

     Nuoširdžiai dėkojame šiems naujiems mecenatams. Taip pat didelė padėka visiems, taip gausiai atsilankiusiems į mūsų metinę šventę.

Redakcija ir Administracija