EKSKURSIJA Į SALAS

     Kadangi šiais metais savo planuotą ekskursiją į Jugoslaviją atšaukėm, tai, kad šie metai neliktų be jokios ekskursijos, nutarėme gruodžio mėn. pradžioje paplaukioti laivu po Karibų (West Indies) salas. Lapkr. 29 d. išskrisime į San Juan (Puerto Rico), o iš ten italų kompanijos Costa elegantišku Daphne laivu plauksime į šias salas: St. Maarten, Martinique. Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Thomas. Gruodžio 6 dieną vėl grįžtame į San Juan, o iš ten lėktuvu — namo.

     Plauksime naktimis, o dienas praleisime nepaprasto grožio salose. Kelionės kainos priklausys nuo kajutės rūšies. Užsakėme ir pigesnių, ir brangesnių. Pigesnės vienam asmeniui kainuos 1115 dol., o brangesnės — 1340 arba 1370 dol. Visose kajutėse galima pridėti dar po vieną ar po dvi lovas (virš esamų). Miegantieji tose pridėtinėse lovose visose kajutėse moka tik po 795 dol. Į šias kainas įeina ir kelionė lėktuvu iš bet kurio JAV miesto. Jeigu kurie susitars gyventi vienoje kajutėje trise ar keturiese, galės pasidalinti ir kaina. Pvz., jeigu keturiese gyvens kajutėje, kurios kaina 1340 dol., tai du turės mokėti po 1340 dol., o kiti du po 795 dol.; bet kai visi po lygiai pasidalins, tai kiekvienas turės mokėti po 1067,50 dol., o pigesnėse kajutėse, kur vienas žmogus moka 1115 dol., keturi pasidalinę mokės tik po 955 dol. Žinoma, čia turėtų iš anksto susitarti patys ekskursantai.

     Jau galima registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     600 metų Lietuvos krikšto sukakties proga skelbsime XXVIII konkursą. Plačiau apie konkursą ir apie straipsnių temas pranešime kitame numeryje, bet jo temos turėtų turėti ką nors bendra su krikštu ir krikščionybe, su krikščionybės įtaka Lietuvai, atskiram žmogui ir pan. Konkurso mecenatus jau turime.

     Ateinančiais metais “Laiškų lietuviams” metinė šventė bus kovo mėn. 29 d.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

GAIVI VERSMĖ. Kristijono Donelaičio aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1985-1986 mokslo metų moksleivių metraštis. Redagavo Regina Kučienė. Viršelis Jono Maleiškos. Nuotraukos: Jono Tamulaičio, Rūtos Musonytės ir Jūratės Jankauskaitės. Didelis formatas, daug iliustracijų, 192 psl.

JAUNOS DIENOS. Čikagos aukštesniosios lituanistinės mokyklos 1985 -1986 mokslo metų moksleivių metraštis. Metraščio globėjas Juozas Masilionis. Redagavo: Vida Damijonaitytė, Danguolė Vilutytė, Vidas Paulius, Rita Račkauskaitė, Renata Raudytė, Daiva Zliobaitė. Daug iliustracijų, 96 psl.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Svenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.