■ Lietuvos pogrindyje išleistame “Aušros” 48 numery išspausdinta buvusio partizano Liudviko Simučio laiškas. Jame pasisako, kad jo tėvas buvo žiauriai nukankintas Rainių miškely: akys išdurtos, liežuvis ištrauktas, rankų ir kojų oda nušutinta. Liudvikas gulage iškentėjo 22 metus. Okupantai kaltina, kad iš kalėjimo grįžusį Simutį šiltai sutiko kun. Alfonsas Svarinskas. Savo laiške Simutis gina kun. Svarinską. “Aušra” skelbia, kad dabar L. Simučiui gresia naujas areštas.

■    Sovietiniuose kalėjimuose laikyto Vlado Lapienio memuarus išspausdino pogrindžio laikraštis “Aušra” nr. 48. Jis buvo įtartas dalyvavęs gaminant slaptą spaudą. Jį kalino Vilniaus, Pskovo, Jaroslavlio Gorkio, Ruzajevkos, Potmos (Mordavijoje), Sverdlovsko, Krasnojarsko kalėjimuose, Baraševo konclageryje. Nuo jo kaklo nuplėšė kryželį. Kurį laiką buvo kalinamas dideliame šaltyje, tarpais tekdavo maitintis tik duona ir nesaldyta arbata.

■    Lietuvos pogrindžio “Aušra” nr. 49 paskelbė rašytojo A. Vienuolio atsiminimus, kur pareikštas jo testamentinis noras, kad ant jo kapo būtų: “didelio Anykščių laukų akmens paminklas, ant kurio būtų padėtas kryžius”. Savo rašte A. Vienuolis pažymėjo: “Aš buvau giliai tikintis ir nė karto savo gyvenime nebuvau susvyravęs tuo aukštuoju slėpininguoju idealu, kuris yra suvokiamas tik mūsų sielai, bet ne protui, ir juo toliau, juo ilgiau aš gyvenau ir brendau, juo labiau ir giliau tikėjau ir pasitikėjau, kaip kadaise ir mano motutė, tąja paslaptingąja Visagale Ranka”. Tame “Aušros” numeryje išspausdintas ir kun. Petro Raudos raštas, liudijąs, kad A. Vienuolis su dideliu nuoširdumu ligoje atliko išpažintį.

■    Lietuvos krikšto sukakčiai poetas Bernardas Brazdžionis parašė oratoriją, kuriai muziką kuria komp. kun. Bruno Markaitis, S.J.

■    Paryžiaus arkivyskupas, kardinolas Jean-Marie Lustiger buvo dviem savaitėms balandžio - gegužės mėnesiais atvykęs į JAV. Jis įvertino Amerikos katalikų prisirišimą prie Bažnyčios. Kard. Lustiger yra žydų kilmės. Jo motiną nužudė naciai Aušvico lageryje. Katalikai jam padėjo išsigelbėti. Jis ir pats tapo kataliku, pasirinkdamas kunigystę.

■    Jugoslavijoje, Lublijanos priemiesty, pašventintas naujas seselių karmeličių vienuolynas. Jugoslavijoje yra dar kiti du karmeličių vienuolynai Kroatijoje.

■    Italijoje, netoli Romos, Rocca di Papa vietovėje, įvyko ekumeninis studijų suvažiavimas. Iš visų penkių kontinentų iš 25 kraštų, dalyvavo apie 200 vyskupų, kunigų ir pasauliečių — katalikų, stačiatikių, anglikonų, metodistų, baptistų ir reformatų. Norima pagilinti tarpusavio ryšius.

■    Italijoje, Loreto mieste, įvyko tarptautinis bažnytinių chorų ir ansamblių festivalis. Jame dalyvavo ir Varšuvos katedros choras.

■    Čekoslovakijos kardinolas Tomasek, kalbėdamas Prahos katedroje, pasmerkė pasikėsinimus prieš žmogaus teises ir pagrindines laisves, ypač religinių laisvių pažeidimus.

■    JAV Teisingumo departamento komisija, sudaryta tirti pornografijos įtaką, paruošė 211 puslapių raportą, kuriame atkreipia dėmesį, kad pornografija gali būti kenksminga, vesti į prievartos veiksmus. Komisija skatina imtis priemonių prieš pornografinės medžiagos pramonę, įvedant griežtesnes bausmes prieš įstatymo laužytojus. Komisija rado, kad pornografija veda į seksualinę prievartą, ir neleistiną agresyvumą. Komisija siūlo bausti metams kalėjimo antru kartu nuteisiamą už pornografiją. Siūlo konfiskuoti indėlius nuteistų už pornografiją. Siūlo uždrausti pornografinius telefonus ir išleisti įstatymą, skelbiant neleistina verslo praktika samdymą žmonių pornografiniams veiksmams.

■    Lietuvos vyčiai paskelbė rašinių konkursą savo nariams tema: “Ką aš sakyčiau apie Lietuvos vyčius asmeniui, kurį norėčiau įtraukti į šią organizaciją?” Pirmą premiją laimėjo Len Barkousky iš Bethlehem, Pa., dvi antras: Ann Sikora iš Pottsville, Pa ir seselė Virginia Marie Vyteli, CJC, iš Elmhurst, Pa, trečią premiją — Genė Gobis iš Amsterdam, NY. Premijos buvo 200, 100 ir 50 dol. Jas parūpino kun. J. Prunskis, iš viso vyčiams paaukojęs tūkstantinę. Konkurse dalyvavusi čikagietė Sabina Klatt laimėjo garbės vietą. J. Pr.