Tauras Radvenis

     Draugas kartais gali būti žmogui svarbiausias asmuo. Draugas — tai tas asmuo, su kuriuo pasidalini savo paslaptimi, kuris tau padeda nelaimėje ar išgelbėja iš nepatogios padėties, su kuriuo galima laisvai kalbėti. Geras draugas yra tas, kuris tave gerai pažįsta, apie tave beveik viską žino, ir vis tiek yra tavo draugas. Yra visad smagu turėti gerą draugą, su kuriuo gali smagiai praleist laiką. Bet tai reiškia, kad tu ir jam turi būti toks pat geras draugas. Vienas asmuo negali sudaryti draugystės. Tik dviejų žmonių elgesys ir jausmai gali sudaryti tikrą draugystę. Bet draugystės yra įvairios: nuo tokio "draugo”, kurį esi susitikęs tik du kartus, iki tokio tikrai gero draugo, kurį pažįsti jau visą savo gyvenimą ir kuriuo pasitiki be jokių abejonių.

     Galima sakyti, kad draugiškumas yra ta savybė, kuri sudaro draugystę. Du žmonės viens kitą pažįsta, gerbia, gerai sugyvena ir gražiai elgiasi vienas su kitu — ir jie pasidaro draugais. Bet yra įvairių laipsnių draugystės, taip kaip yra įvairių savybių, kurios ugdo ar žudo draugystę. Mes norėtumėm, kad visi mūsų draugai turėtų tas teigiamas savybes, kurios ugdo draugystę, ir dažnai norėtumėm patys turėti tas ypatybes. Nors yra daug savybių, ugdančių draugystę, yra kelios pagrindinės ir svarbiausios.

     Pirma iš pagrindinių draugystę ugdančių savybių yra patikimybė. Jei asmuo žino, kad jis gali visada pasitikėti savo draugu, tada jis nebijo būti atviresnis savo jausmais ir mintimis. Jis tiki kad draugas neišduos jo paslapčių. Prie patikimybės galima dar pridėti dorumo, sąžiningumo ar teisingumo savybes. Jei draugas yra teisingas, būna lengviau juo pasitikėti. Aišku, visi žmonės norėtų, kad draugai jų neišduotų, kad galėtų savo draugais visada pasitikėti. Kai surandi patikimą žmogų, yra lengviau tapti jo geru draugu.

     Antra svarbi savybė, kuri ugdo draugystę, yra atsakomybė. Visi žmonės norėtų turėti draugą, kuris sąžiningai atliktų visas savo pareigas. Yra žymiai lengviau pasitikėti, kad atsakomingas žmogus išlaikys savo pažadą, negu neatsakomingas. Niekas nenori turėti draugų, kurie pažada ką nors atlikti, ir tas darbas lieka amžinai neatliktas.

     Geras draugas taip pat turėtų būti ištikimas. Jei draugu pasitiki, turėtum pasitikėti, kad tas draugas nesipriešins tavo idėjoms ar darbams. Iš gero draugo būtų galima laukti paramos.

     Atlaidumo savybė taip pat ugdo draugystę. Mes esam tik žmonės, ne dievai. Ir, kaip žmonės, mes padarom klaidų. Geras draugas turėtų suprasti, kad visi daro klaidas ir kartaias vienas kitą netyčia įžeidžia. Atlaidus draugas nepyktų ir mėgintų suprasti draugą. Todėl būtų lengviau su juo sugyventi.

     Dar viena savybė, kuri ugdo draugystę, yra gerbimas kitų. Draugas, kuris gerbia kitus, pripažįsta visų žmonių svarbumą ir parodo nuolankumo savybę. Toks žmogus, kuris gerbia kitus, labiau gerbia ir savo draugus. Gerbdamas kitus, padės draugams geriau suprasti ir pažinti visų žmonių svarbumą.

     Tai yra tik kelios savybės, kurios ugdo draugystę. Draugas, kuris turi visas šias savybes, būtų ypatingas draugas. Bet yra ir tokių savybių, kurios žudo draugystę.

     Nesąžiningumo savybė greitai žudo draugystę. Yra lengva prarasti pasitikėjimą tokiu draugu, kuris nelaiko savo žodžio. Yra sunku tapti artimu draugu su tokiu, kuris priešinasi sąžinei ir dažnai nedorai pasielgia. Tokių žmonių elgesys dažnai priešinasi tavo moralės principams, ir su tokiu žmogumi būtų sunku sugyventi.

     Kita savybė, kuri žudo draugystę, yra ego centriškumas. Žmogus, kuris yra egocentriškas, ne tik nesirūpina kitais, bet taip pat aukština save ir žemina kitus. Egocentriškas žmogus mažai rūpinasi savo draugais. Jam tik rūpi turėti draugus, kad jam būtų gerai. Jis tikisi daug ko iš draugų, bet nieko nenori draugams atiduoti. Yra nelengva susidraugauti su žmogumi, kuriam rūpi tik savo gerovė.

     Nekantrumas taip pat žudo draugystę. Niekas nenori tokio draugo, kuris tuoj pyksta, kai kas nors vėluojasi. Nekantrus žmogus nesupranta žmonių netobulumo ir nori, kad viskas būtų puikiai ir tobulai atlikta. Kadangi tai retai įvyksta, tai nekantrus žmogus dažnai supyksta. Iš to kyla nesugyvenimas, ir draugystė žudoma.

     Yra ir daugiau savybių, kurios žudo draugystę, bet tos paminėtos yra, mano nuomone, svarbiausios draugystę žudančios savybės. Jei norim turėti geras artimas draugystes, turim vengti nesąžiningumo, nepatikimybės, egocentriškumo ir nekantrumo, o stengtis būti patikimu, sąžiningu, atsakomingu, atlaidžiu ir daugiau gerbti kitus. Tuo būdu tikrai artimiau su kitais susidraugautume.

■ JAV atstovas prie Vatikano ambasadorius William Wilson gegužės mėnesį pasitraukė iš pareigų. Spaudoj minima, kad jis norėjo vesti privatų gyvenimą.