Dr. A. Liaugminas

     Paskaičius A. Landers vedamajame skyrelyje apie faktą, kaip vienai merginai prieš vestuves staiga pradėjo silpnėti balsas iki visiško užkimimo, kilo noras paryškinti retai girdimą faktą, kaip dvasia (šiuo atveju sąžinė) veikia kūną.

     Buvo taip. Ta mergina prisipažino vienai savo draugei, kad ji savo sužadėtinio visai nemylinti, bet esanti jau nuo seniau "susimylėjusi” su kita savo drauge. Jos vedybos būsiančios tik priedanga užsimaskavimui nuo žmonių akių.

     Ji nuėjo pas gerklės specialistą — nieko nerado. Tada kreipėsi į psichiatrą. Tas per vieną seansą taip pat nieko negalėjo pastebėti. Pas kitą jau nebeėjo, nors buvo patarta.

     Tenka paimti dar kitą pavyzdį, kad susidarytų aiškesnis vaizdas to ryšio, kurs yra tarp mūsų psichinės ir fizinės prigimties. Vokiečių psichiatras W. Siekelis gavo pacientą, kurs skundėsi stipriais astmos priepuoliais. Jokie fiziniai gydymo metodai jam nepadėję. Būdamas pasiturintis, jis keletą kartų nuvyko į Majorkos kurortą Ispanijoje, kad pakeistų klimatą, kaip jam buvo patarta gydytojų. Per pirmąją trijų mėnesių išvyką Majorkoje jis pasijuto gerokai atpalaiduotas nuo priepuolių. Kadangi "klimatas” taip gerai veikė, jis nutarė visai persikelti gyventi į Ispaniją. Tačiau labai nustebo, kai po savaitės jis ten gavo tokį didelį astmos priepuolį, kad buvo priverstas gulėti lovoje, kol pagaliau vėl pasirengė grįžti į savo kraštą.

     Analizė štai ką parodė. Tas asmuo buvo laimingai vedęs, tik jo žmona negalėjo turėti vaikų. Jis pats buvo puikios sveikatos. Tačiau jo astmos priepuoliai ir siaubingi sapnai rodė, kad jame pradeda paviršiun prasiveržti nepaprastai stiprus vidinis konfliktas, kurs sunkiai slegia jo sąžinę. Pasirodė, kad jis ir jo artimiausias draugas buvo vedę seseris. Nors jis buvo labai religingas, nejučiomis susimylėjo, iki reguliarių lytinių santykių, su svaine, savo artimiausio draugo žmona. Savo širdyje jis jautė kaltę už neištikimybę savo žmonai ir už geriausio draugo apgaudinėjimą, tačiau vis sekdavosi kažkaip nustumti į šalį sąžinės priekaištus. Tik lygiai po metų, tą pačią dieną, kai jis turėjo pirmąjį lytinį santykį, prasidėjo jo astmos priepuoliai ir jį reguliariai kamavo, lyg pagal kažkokį mistinį jo psichikos kalendorių.

     Dar vienas faktas čia primintinas. Pirmą kartą jis buvo Majorkoje su savo žmona, o kai visai ten planavo persikelti, buvo kartu pasiėmęs ir svainelę!

     Dabar dar trumpai grįžkime prie pirmojo atvejo. Homoseksualai paprastai sąžinės graužimo ligomis neserga, nes jų tendencijos ir patologiniai polinkiai pasidaro integruota jų asmenybės dalis: jie aiškina sau, kad čia yra tik skonio dalykas "mylėti” vyrą ar moterį, t.y. tos pačios ar skirtingos lyties asmenį. Bet šiuo atveju kažkodėl ta mergina, būdama lesbietė, gavo fizinę reakciją (garso stygų sutrikimą), kuri, aišku, čia yra dvasinio konflikto išorinė bei fizinė išraiška. Čia to nebylumo priežastis yra ne tiek homoseksualizmas, kiek veidmainiavimas, vaizduojant save prieš žmones kaip normalią moterį, ir būsimojo vyro visam amžiui apgaudinėjimas bei nuvylimas.

     Tad ir pirmu, ir antru atveju, yra sąžinės problema. Tas asmuo su astma buvo labai religingas. Apie tos merginos religingumą nieko nežinome. Bet tai nėra esminis dalykas mūsų nagrinėjamai temai. Juk yra daugybė laisvamanių, ateistų ir šiaip savaip filosofuojančių asmenų, kurie manosi esą laisvi nuo religinių "prietarų”, tačiau, nežiūrint jų kiečiausių pažiūrų, ir jie nėra laisvi nuo sąžinės balso, kurį visi turi jau nuo žmonijos pradžios, kuris yra per amžius įsisunkęs į žmonijos pasąmonę. Jo nepaisymas iš pradžių sukelia tik vidinius priekaištus mūsų sąmonėje. Bet kai jų neužtenka arba kai bandoma juos užgniaužti, tai toji susidariusi įtampa išsikrauna fiziniais sutrikimais bei vadinamomis psichosomatinėmis ligomis.