(gauta iš Lietuvos)

Viešpatie, mūsų Dieve ir Tėve!
Ne kartą mums būna tamsu — nežinom, kur žengti.
Tada tikėjimas, jog Tu, Dieve, ESI,
mums nušviečia gyvenimo kelią.

Ne kartą mums būna sunku — pavargstam, nuliūstam.
Tada tikėjimas, jog Tu, Dieve, mūsų TĖVAS esi,
mums palengvina gyvenimo kelią.

Ne kartą mums būna baugu — pavojai apninka.
Tada tikėjimas, jog Tu, Dieve, prie mūsų BUDI,
mus tvirtina gyvenimo kelyje.

Ne kartą mums pikta būna — rūstaujam, kerštaujam.
Tada tikėjimas, jog Tu, Dieve, MEILĖ esi,
mus daro kantrius ir gerus tarp gyvenimo neteisybių.

Ir kai džiaugsmas, laimė aplanko,
kai kelias nušvinta, jėgos sugrįžta, meilė atbunda,
tada tikėjimas, jog visas gėris IŠ TAVĘS, o Dieve,
mus skatina dėkoti, mylėti ir gėriu dalytis.

DUOK, Viešpatie, mums visiems didžiąją tikėjimo malonę,
kad į pasaulį, save ir Tave, Dieve,
žvelgtume tikėjimo akimis.

IŠLAIKYK, Viešpatie, mumyse didžiąją tikėjimo malonę,
kad ji vestų, skatintų, grūdintų mus
per visą gyvenimą iki amžinybės Tavo prieglobsty. Amen.

Apsireiškimo bažnyčios kupolas Nazarete.   A. Kezio, S.J. nuotr.