“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

     600 metų Lietuvos krikšto sukakties proga skelbiame dvidešimt aštuntąjį straipsnio konkursą. Daugumas siūlomų temų turi ką nors bendra su krikščionybe, bet pridedame vieną kitą ir kitokios rūšies temą, tinkančią ypač jaunimui.

     Siūlome šias temas:
     1.    Ką krikščionybė davė Lietuvai?
     2.    Ką man reiškia būti krikščioniu?
     3.    Gyvos krikščioniškosios dvasios bruožai.
     4.    Bažnyčios reikšmė krikščionio gyvenime.
     5.    Krikščioniškosios dorovės pagrindai.
     6.    Bažnyčia ir pasaulis.
     7.    Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai.
     8.    Krikščioniško gyvenimo pavyzdys (čia galima aprašyti, kad ir beletristine forma, kokį nors pavyzdingą, idealų krikščionį, tikrą ar fantazijos sukurtą).
     9.    Ar mūsų jaunimo organizacijos padeda ugdyti gyvąją krikščionybę?
     10.    Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje ir lietuvių organizacijose?
     11.    Kiek įtakos turi tėvų nuomonė, pasirenkant studijų šaką, profesiją ir gyvenimo draugą ar draugę?
     12.    Ko dabartinis mūsų jaunimas labiausiai trokšta ir siekia?

     Šiame konkurse dalyviams paliekame daugiau laisvės, griežtai neskiriame temų suaugusiems ir jaunimui. Visas temas gali rašyti ir suaugusieji, ir jaunimas, tik jaunimas turi paminėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursu. Mat jaunimui bus taikomi švelnesni reikalavimai. Taip pat paliekame laisvę ir šiek tiek kitaip formuluoti temas, laikantis čia nurodytos medžiagos.

     Rašiniai turi pasiekti redakciją iki 1987 m. vasario mėn. 16 dienos. Premijoms turime 1500 dol. Premijų skaičių ir didumą nustatys konkurso vertinimo komisija, kur bus sudaryta vėliau.

EKSKURSIJA Į KARIBŲ SALAS

     Kadangi šiais metais savo planuotą ekskursiją į Jugoslaviją turėjome atšaukti, tai, kad šie metai neliktų be jokios ekskursijos, nutarėme gruodžio mėn. pradžioje paplaukioti laivu po Karibų (West Indies) salas. Lapkričio 29 d. išskrisime į San Juan (Puerto Rico), o iš ten italų kompanijos Costa elegantišku Daphne laivu plauksime į šias salas: St. Maarten. Martinique, Barbados, St. Lucia, Antigua, St. Thomas. Gruodžio 6 d. vėl grįžtame į San Juan, o iš ten lėktuvu — namo.

     Plauksime naktimis, o dienas praleisime nepaprasto grožio salose. Kelionės kainos priklausys nuo kajutės rūšies; užsakėme trijų rūšių kajutes: II kategorija — iš Miami 869 dol., iš Čikagos 1135 dol.; VI kategorija — iš Miami 1059 dol., iš Čikagos 1400 dol.; VII kategorija — iš Miami 1089 dol., iš Čikagos 1450 dol.

     Registruotis šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Avė., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 312—737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė. Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol., atskiras numeris — 1 dol.