600 metų Lietuvos krikšto sukakties proga skelbiame dvidešimt aštuntąjį straipsnio konkursą. Daugumas siūlomų temų turi ką nors bendra su krikščionybe, bet pridedame vieną kitą ir kitokios rūšies temą, tinkančią ypač jaunimui.

     Siūlome šias temas:

     1.    Ką krikščionybė davė Lietuvai?

     2.    Ką man reiškia būti krikščioniu?

     3.    Gyvos krikščioniškosios dvasios bruožai.

     4.    Bažnyčios reikšmė krikščionio gyvenime.

     5.    Krikščioniškosios dorovės pagrindai.

     6.    Bažnyčia ir pasaulis.

     7.    Lietuvių išeivijos religiniai uždaviniai.

     8.    Krikščioniško gyvenimo pavyzdys (čia galima aprašyti, kad ir beletristine forma, kokį nors pavyzdingą, idealų krikščionį, tikrą ar fantazijos sukurtą).

     9.    Ar mūsų jaunimo organizacijos padeda ugdyti gyvąją krikščionybę?

     10.    Ar verta dalyvauti lietuviškoje veikloje ir lietuvių organizacijose?

     11.    Kiek įtakos turi tėvų nuomonė, pasirenkant studijų šaką, profesiją ir gyvenimo draugą ar draugę?

     12.    Ko dabartinis mūsų jaunimas labiausiai trokšta ir siekia?

     Šiame konkurse dalyviams paliekame daugiau laisvės, griežtai neskiriame temų suaugusiems ir jaunimui. Visas temas gali rašyti ir suaugusieji, ir jaunimas, tik jaunimas turi paminėti, kad straipsnis skiriamas jaunimo konkursui. Mat jaunimui bus taikomi švelnesni reikalavimai. Taip pat paliekame laisvę ir šiek tiek kitaip formuoti temas, laikantis čia nurodytos medžiagos.

     Straipsniai, pasirašyti slapyvardžiu, įdėjus į atskirą vokelį savo tikrąją pavardę, adresą ir telefoną, turi pasiekti redakciją iki 1987 m. kovo mėn. 1 dienos. Laimėtojams premijos bus įteiktos “Laiškų lietuviams” metinėje šventėje, kuri bus Jaunimo centro didžiojoje salėje gegužės mėn. 17 dieną. Premijų skaičių ir didumą nustatys konkurso vertinimo komisija, kuri bus sudaryta vėliau. Premijoms turime 1500 dol. Premijų mecenatai: Julius ir Paulina Mačiuliai — 200 dol., “Nerijos” jūrų skaučių tunto “Nendrių” įgula — 200 dol., Petras ir Vanda Žolynai — 200 dol., Ona Siliūnienė — 150 dol., Jonas ir Bronė Veselkai — 150 dol. American Travel Service Bureau — 100 dol. Filisterių skautų sąjungos Čikagos skyrius — 100 dol., Gediminas Kijauskas, S.J. — 100 dol., Vladas ir Regina Andrijauskai — 100 dol., Jonas ir Leokadija Dainauskai —    100 dol., Stefanija Rudokienė — 100 dol.

     Visiems mecenatams nuoširdi padėka.