■    Kun. William McBride, besidarbuojąs Wisconsin valstijoje, bėgo Maratono lenktynėse ir savo mokykloms Madisone ir New Orleans laimėjo 2000 dolerių.

■    Sao Paulo mieste, Brazilijoje, šiemet iškilmingai paminėta 50 metų sukaktis, kaip ten buvo pašventinta pirmoji Pietų Amerikoje lietuvių bažnyčia. Ją pastatė, vadovaujant kun. Benediktui Su-gintui.

■    Argentinoje, Rosario mieste, marijonų vadovaujamoje Šv. Kazimiero parapijoje veikia mokykla, vadinama Lietuvos Respublika. Joje yra 700 vaikų (didžioji dauguma nelietuvių). Su jais dirba 36 mokytojai. Toje parapijoje veikia ir to paties vardo beturčių vaikų maitinimo centras Caritas, kur globojama 120 vaikų. Kai šias įstaigas šiemet lankė vysk. P. Baltakis, iškilmės buvo perduotos per televiziją. Dalyvavo daugiau kaip 20 spaudos ir televizijos atstovų.

■    Australijos lietuvių katalikų savaitraštis “Tėviškės aidai” šiemet mini 30 metų sukaktį. Jį redaguoja kun. dr. Pranas Dauknys.

■    Apie arkiv. Teofilį Matulionį kun. Pr. Gaidos parašytą knygą į vokiečių kalbą išvertė kun. K. Gulbinas, O.F.M. ir ją išleido Schell & Steiner leidykla Miunchene.

■    Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Viktoras Butkus dalyvavo Italijos darbininkų sąjūdžio surengtose studijų dienose Leriano mieste, 40 km nuo Romos. Ta proga dalyvavo popiežiaus audiencijoje. Įteikė Popiežiui keletą seminarijos nuotraukų. Prašė laiminti seminariją ir auklėtinius. Po. piežius pasidžiaugė klierikų būriu, linkėjo, kad jis augtų. Užtikrino, kad kasdien savo maldose atsimena lietuvius. Kun. Butkus Romoje aplankė Šv. Kazimiero kolegiją, o taip pat ir Bažnyčios viešųjų reikalų pasekretorių prel. A. Bačkį, o paskui išvyko atgal į Lietuvą.

■    Popiežiaus Jono Pauliaus II vardo tarptautinė premija paskirta Tailando vyskupų konferencijos tarnybai, besirūpinančiai teikti pagalbą nelaimės ištiktiems ir pabėgėliams.

■    Vakarų Vokietiją popiežius Jonas Paulius II lankys 1987 m. gegužės mėnesį, o Čilę anksčiau — kovo mėnesį.

■    Maltoje gegužės 22-25 d. įvyko Europos vyskupų konferencijų sekretorių suvažiavimas. Dalyvavo sekretoriai iš 19-kos kraštų. Buvo ir Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, Šv. Teresės parapijos klebonas. Aušros Vartų koplyčios rektorius prel. Algirdas Gutauskas. Jį lydėjo tos pat parapijos vikaras kun. Tadas Kondrusevičius, neseniai paskirtas Kauno kunigų seminarijos dėstytoju.

■    Latviai katalikai ir liuteronai birželio 26 d. Vatikane paminėjo 800 m. sukaktį nuo krikščionybės pradžios jų krašte. Dalyvavo ir Šv. Tėvas. Clementina salėje priėmė latvių atstovus, suvažiavusius iš Vakarų pasaulio. Audiencijoje dalyvavo 300 latvių iš V. Vokietijos, JAV, Kanados, Australijos, Švedijos ir kitų kraštų. Po audiencijos įvyko bendros pamaldos, kurioms vadovavo popiežius ir latvių liuteronų arkivyskupas Arnols Lusis, iš Toronto.

■    Popiežius Jonas Paulius II, savaitę lankęs Kolumbiją, savo kelionę užbaigė liepos 7 d. Savo pamoksluose pakartotinai priminė, kad reikia nebekartoti prievartos veiksmų, nutraukti spekuliaciją narkotikais, kovoti prieš neturtą, nelygybę. Pabrėžė: “Kaip labai jūs, brangūs kolumbiečiai, trokštate, kad ginklai nutiltų, kad rankos, kurios smogia, būtų broliškai ištiesiamos, kad ateitų visų trokštama ir laukiama taika po tiek daugelio metų, kurie paliko mirties skausmus ir sunkiai užgydomas žaizdas. . .” Popiežiui lankant įvairius miestus, subėgdavo labai gausios minios. Grįždamas popiežius dienai sustojo Šv. Liucijos saloje.

■ Daug Ispanijos kunigų dirba misijose. Vien iš Madrido arkivyskupijos darbuotis misijose yra išvykusių daugiau kaiap 1700 kunigų.

■    Belgijoje įvyko katalikų studentų, atvykusių iš 80 kraštų, suvažiavimas. Liuvene buvo suruošta kryžiaus kelių procesija, kurios metu studentai meldėsi už kenčiančius priespaudą tikinčiuosius Rytų Europoje.

■ Čikagoje juodasis katalikų kunigas George Clements įsūnijo tris juodukus, norėdamas paskatinti, kad žmonės gausiau įsūnytų juodukus vaikus. Jo pavyzdys paveikė, ir atsirado apie 5.000 naujų įsūnijimų.

■    Salvadore tarp vyriausybės ir sukilėlių pasitarimams, prasidėjusiems rugpjūčio 29 d., vadovauti buvo pakviestas arkivyskupas Artūro Rivera Damas.

■    Austrijos sostinės Vienos naujuoju arkivyskupu popiežius paskyrė benediktiną vienuolį kun. Her-mann Groer, 67 m. Jis paskutiniu metu buvo kapelionas ir mokytojas.

■ Vakarų Vokietijoje, Aachene, rugsėjo 10-14 d. sušauktos vadinamosios katalikų dienos, kurios sutraukia apie 200.000 tikinčiųjų. Programoje — religinės ir kultūrinės paskaitos.

■    JAV-se katalikų pradžios mokyklose 81% mokytojų yra pasauliečiai, o aukštesnėse mokyklose pasauliečių mokytojų yra 79%.

■    Vietname savo kontroliojamuose plotuose komunistai katalikus laiko sunkioje priespaudoje. Iš maždaug 2000 katalikų kunigų net 300 kunigų ir vienuolių laikomi kalėjime ar namų arešte.

■    JAV juodųjų katalikų kongresas šaukiamas 1987 m. gegužės mėn. 21-24 d. Vašingtone, DC.

■    Žemaičių Kalvarijos atlaiduose liepos mėnesį šiemet buvo ypatingai daug žmonių, ypač jaunimo.

■    Argentinos sostinėje Buenos Aires įvyko tarptautinis katalikų gydytojų kongresas. Jo tema: “Medicinos pažanga ir pagarba žmogaus gyvybei”. Pabrėžtas reikalas ją saugoti nuo pat prasidėjimo.

■    Latvių tautos krikšto 800 m. jubiliejus iškilmingai paminėtas Agluonoje. Popiežius pasiuntė sveikinimo telegramą apaštaliniam administratoriui kard. Vaivods, kuris valdo Rygos ir Liepojos vyskupijas.

■    Popiežius Jonas Paulius II atsilankiusį Vatikane Brazilijos prezidentą Jose Sarney paragino savo krašte pravesti žemės reformą.

■    Čilę, Argentiną ir Urugvajų lankys popiežius Jonas Paulius II 1987 m. balandžio mėnesį.

■    Libane muzulmonų nuo 1985 m. sausio mėnesio įkaitu laikytas kun. Lawrence Martin Jenco, servitų vienuolis, katalikų šalpos direktorius Artimuosiuose Rytuose, dėl susilpnėjusios sveikatos po 19 mėnesių buvo paleistas. Grįždamas į savo namus, pakeliui buvo sustojęs aplankyti popiežių. Anglijoje aplankė anglikonų Canterbury arkivyskupą, Vašingtone buvo priimtas prezidento. Vis dėkojo už pastangas jį išlaisvinti ir painformavo apie kitų amerikiečių įkaitais laikomų padėtį.

■    Brazilijoje yra daugiau kaip 38.000 seselių vienuolių ir daugiau negu 10.000 vyrų vienuolių, kurių du trečdaliai kunigai.

■    Versaly, Paryžiaus priemiesty, liepos 20-23 d. įvyko buvusių jėzuitų auklėtinių kongresas, kuriame dalyvavo daugiau negu 600, atvykusių iš 17-kos pasaulio kraštų. Svarstybų tema: “Įpareigoti kovai, bet už kurias vertybes?”

■ Japonijos ministeris pirmininkas Yasuhiro Nakasone pagyrė popiežių Joną Paulių II už jo pastangas užtikrinti taiką pasaulyje. Nakasonės motina buvo krikščionė. Jis pats su popiežiumi kalbėjosi 1985 m. Popiežiui padovanojo savo poezijos knygą japonų ir prancūzų kalbomis. Japonijoje yra 119 milijonų gyventojų. Mažiau negu vienas procentas jų yra krikščionys.

■ Lietuvių kunigų vienybės seime, įvykusiame Allentowne, Pa., į valdybą išrinkti: pirm. kun. A. Kontautas, vicepirmininkai: kun. J. Matutis, kun. Z. Smilga, kun. J. Rikteraitis, kun. J. Pakalniškis, G. Gobitis ir sekr. kun. V. Cukuras. Visuomeniniams reikalams: kun. V. Dabušis, kun. R. Krasauskas, kun. A. Petraitis ir kun. V. Pikturna.

■    JAV dainininkė Kate Smith, mirusi 1986 m. birželio 17 d., buvo garsi solistė. Maža ji nebuvo krikštyta. Jos motina — presbiterione. Ji pati atsivertė į katalikybę.

■ Vatikano naujuoju apaštaliniu pronuncijumi Jugoslavijon paskirtas arkiv. Gabriel Montalvo. Eidamas atsakingas pareigas Vatikane, jis parodė daug prielankumo lietuviams.

■  Popiežių Joną Paulių II aplankė apie 1000 Romos indų bendruomenės narių.

■  Ispanijos sostinėje Madride įvyko IV Kubos išeivių intelektualų kongresas. Jame paaiškėjo, kad Kuboje dar yra kalinama tarp 13 ir 15 tūkstančių asmenų, išreiškusių savo skirtingas pažiūras nuo Castro. Didelė politinių kalinių dalis Kuboje yra intelektualai.

■  Lietuvoje katalikų kunigai — mokslininkai baigia naujai į lietuvių kalbą versti Senąjį Testamentą.

■  Kirčiuotas pagrindinis mišiolas netrukus bus išleistas Lietuvoje.

■ Liuteronų evangelikų vyskupas Ansas Trakis staiga mirė birželio 22 d. Šv. Kryžiaus ligoninėje, sulaukęs 74 metų amžiaus. Buvo gimęs Klaipėdos apskrity pasiturinčio ūkininko šeimoje. Buvo septintas vaikas 13-kos vaikų šeimoje. Evangelikų teologijos mokslus išėjęs Kauno universitete, studijas gilino Šveicarijoje. Ordinuotas kunigu 1940 m., darbavosi Tauragės ir Šilalės evangelikų liuteronų parapijose. Dirbo keliose pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Nuo 1951 m. Čikagos “Tėviškės” parapijos klebonas. Dalyvavo daugelyje tarptautinių savo tikybos suvažiavimų. Buvo nuoširdus patriotas, veiklus Balfo vadovybėje. Veikė Lietuvių Bendruomenėje, Mažosios Lietuvos draugijoje. 1984 m. buvo ordinuotas liuteronų evangelikų vyskupu. Palaidotas birželio 26 d. Tautinėse kapinėse Čikagoje.

J. Pr.