religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1986 / SPALIS - OCTOBER / VOLUME XXXVII, NO. 9

LIETUVOS KRIKŠTO JUBILIEJUI ARTĖJANT

289

 Lietuvos vyskupai

TEOLOGINIAI MĄSTYMAI

292

 Vytautas Bagdanavičius

DIEVO Ž0DŽI0 GALIA

294

 Vertė D.S.

IŠSIGELBĖTI ŠAUKIANTIS BALSAS

296

 P. Daugintis, S.J.

BŪKITE TOBULI

300

 A. Mauragis

KRYŽIAUS MEILĖ

301

 Chiara Lubich

AGORAFOBIJA — GYVENIMAS PRAGARE

302

 Gražina Kriaučiūnienė

ATVIRUMAS IR VIENIŠUMAS ŠEIMOJE

308

 Ramunė Kubiliūtė

DĖL KO JAUNIMAS PRADEDA RŪKYTI,
GERTI, VARTOTI NARKOTIKUS?

309

 Gailė Radvenytė

PLIUSAI IR MINUSAI BŪTI LIETUVIU AMERIKOJE

310

 Andrytė Giedraitytė

ŠVENTŲ DALYKŲ SUSIGRĄŽINIMAS

312

 Nijolė Jankutė

NAUJI LEIDINIAI

315

 Red.

TĖVYNĖJE

317

 Gediminas Vakaris

KALBA 

321

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

322

 J. Pr.

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

323

 Red.

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio, S.J., nuotraukomis iš jo neseniai pasirodžiusios knygos “Nature: Forms and Forces”. Viršelio piešinys — Rasos Krokytės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July / August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.