Kun. Dr. Juozas Prunskis. AUGŠTYN ŠIRDIS! 260 psl., kaina $2. Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

         Nebus apsirikta pasakius, kad tai yra viena naudingiausių knygų, išleistų paskutiniaisiais metais. Knygoje yra apie šimtas trumpų pasakojimų, išmargintų gražiais, gyvenimiškais pavyzdžiais, kuriuos autorius rinko per daugelį metų. Tai yra tikras gražiausių pavyzdžių rinkinys. Jais galės pasinaudoti ir kunigai pamoksluose ir kiti visuomenės veikėjai savo kalbose. Kalba, paremta įdomiais pavyzdžiais, yra pati geriausia.

         Gal kai kas pasakys, kad knygoje išreikštos mintys yra perdaug paprastos, kad stilius nėra perdaug puošnus, kad reikėtų daugiau ir minčių gilumo ir žodžių prašmatnumo. Bet knygos autoriui visa tai yra labai tolima ir neįprasta. Jis rašo tik apie tai, ką žmonės tikrai supras, jis neieško gudriai supintų posakių ir iškilmingų žodžių, bet kalba pavyzdžiais. Juk pavyzdžiais bei prilyginimais kalbėjo ir Kristus. Jie žmones labiausiai paveikia ir ilgiausiai atmintyje pasilieka. Suprantamais žodžiais išreikštos mintys paprastai yra gilesnės, o po rafinuotais posakiais dažniausiai slepiasi labai lėkšta mintis.

         Tikrai autoriui esame dėkingi už šitą knygą, kuri yra labai didelis įnašas į mūsų religinę literatūrą.

         Spaudos darbas atliktas labai švariai. Dail. A. Rūkštelės aplankas yra gražus, bet jis būtų dar gražesnis, jeigu spalvos nebūtų tokios rėkiančios. Kalba nebloga, bet vis dėlto pasitaiko vienas kitas nevartotinas ar neteisingai sudarytas žodis, pvz., liudymas (turi būti: liudijimas), saužudybė (savižudybė), mokina (moko). Taip pat autorius labai įpratęs vartoti lietuvių kalbai svetimą žodžių tvarką, pvz., rašo: momentas gyvenimo, o turėtų būti: gyvenimo momentas. Tai yra gal tik menkniekiai, tačiau dabar, kai mes norime, kad mūsų jaunimas vis daugiau išmoktų gražios ir teisingos lietuvių kalbos, kiekviena lietuviška knyga jam turėtų būti lyg autoritetinga gramatika.

         Marius Katiliškis. MIŠKAIS ATEINA RUDUO. Romanas. Išleido “Terra”, 3333 S. Halsted St., Chicago 8, Ill. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Viršelį paruošė R. Viesulas. 514 psl., kieti viršeliai, kaina $5.

         Marių Katiliškį pažįstame, kaip vieną talentingiausiųjų mūsų beletristų, kaip puikų pasakotoją su savo stilium, stiprų kaimo ir jo žmonių pažinimu, gaivališką ir spalvingą žodžiu. įdomus ir daug žadantis jis buvo novelėse “Prasilenkimo valanda”, brandus ir rimtas apysakų pynėje “Užuovėja”, toks ir šioje knygoje, tik gal dar brandesnis, dar stipresnis ir įdomesnis.


Knygą, kurios neverta skaityti du kartu, nėra verta būti skaitoma nė kartą.

K. J. Weber