JUOZAS VAIŠNYS, S. J.

RAINTREE COUNTY

         Jeigu žiūrovas, pusketvirtos valandos išsėdėjęs kino salėje, norėtų sau atsakyti, kuo šis filmas yra taip ypatingas, kad, einant jo pažiūrėti, reikia iš anksto užsisakyti bilietą ir dvigubai brangiau už ji mokėti negu paprastai, tai rasti tinkamą atsakymą nebūtų lengva. Gal jis ypatingas tik tuo, kad tęsiasi virš trijų valandų. Tai eilinė meilės drama Amerikos Civilinio Karo rėmuose. Nesakome, kad tai būtų blogas filmas. Jokiu būdu! Suaugusiems jis gali būti labai įdomus, nors tokių įdomybių galima rasti ir kituose filmuose, kurie tęsiasi dvigubai trumpiau.

         “Raintree County” yra suktas nauju filmavimo procesu, pavadintu “The Window of the World”, bet jis nedaug tesiskiria nuo CinemaScope. Muzikiniu ir garsiniu atžvilgiu filmas yra taip pat vidutinis. Dainininkas Nat “King” Cole savo dainuojamu “The Song of Raintree County” ausies per daug nesužavi, kartais susidaro įspūdis, kad dainos žodžiai yra prievarta iš plaučių stumiami.

         Vaidyba galima pasigėrėti. Puikiai savo vaidmenis atlieka Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Eva Marie Saint ir anglas Nigel Patrick. Pirmą premiją už vaidybą, tur būt, laimėtų Elizabeth Taylor, o garsusis Montgomery Clift turėtų pasitenkinti tik antrąja arba trečiąja vieta. Nors jo vaidyba gera, bet neprilygsta tai, kuria prieš keletą metų žavėjomės, žiūrėdami “I Confess”.

APRIL LOVE

         Iš šio žanro filmų Amerikoje retai pasitaiko tokių gražių ir nekaltų kaip “April Love”. Jį rekomenduojame ir suaugusiems ir jauniesiems. Tai tikrai graži lengvo turinio pramoga. Nors, kaip titulas sako, čia yra kalbama apie meilę, bet ji yra ne tokia, kaip daugelyje kitų panašių filmų. Ji yra tikrai kilni ir nepersaldyta nei cukrum nei sacharinu.

         Gražūs gamtos vaizdai, dainos ir arklių lenktynės labai paįvairina paprastą idilišką turinį. Prie to paprastumo ir idilijos prisideda taip pat ir du pagrindiniai kilnios bei simpatiškos išvaizdos artistai: Shirley Jones ir Pat Boone.

OLD YELLER

         Gal būt, Walt Disney suprato, kad suaugę žmonės filmuose dažnai vaizduoja savo juodą, kerštingą, pilną intrygų gyvenimą, todėl jis savo gaminamuose filmuose verčiau nutarė vaizduoti gražesnį ir ramesni vaikų bei gyvulių gyvenimą. Jau daug yra jo pagamintų filmų, kuriais gėrisi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, prislėgti fiziniai ir dvasiniai tvankaus didmiesčių klimato, lyg lengviau atsikvepia tyru gamtos oru.

         Prie šios rūšies filmų galima priskirti ir “Old Yeller”, kuriame pagrindiniai veikėjai yra du berniukai (Tommy Kirk ir Kevin Corcoran) ir vienas šuo — Old Yeller. Filme yra pilna paprastų, bet drauge ir įdomių nuotykių. Šuo parodomas labai gudrus ir draugiškas, turįs daug daugiau artimo meilės negu daugelis žmonių. Aišku, šuo negali turėti tikros artimo meilės, nes jis  neturi proto nei valios, bet jame yra Dievo įdiegtas instinktas, kuris žmonėse dažnai būna visiškai nuslopintas. Panašūs filmai turėtų žmogui priminti, kad jo didžiausios Dievo dovanos — protas ir laisva valia — turėtų ugdyti gėrio instinktą jo prigimtyje, bet ne jį slopinti. Kitaip — žmogus bus žemesnis už gyvulį.

         Šį gražų filmą turėtų pamatyti kiekviena šeima.