Paulius Jurkus. SMILGAIČIŲ AKVARELĖ. Premijuotas romanas. Išleido Liet. Knygos Klubas. Spaudė “Draugo” spaus-, tuvė 1957 m. V. K. Jonyno aplankas. 526 psl., kaina $5.

     Iš visų “Draugo” premijuotų romanų šitas yra vienas stipriausiųjų. Nors romano intryga labai paprasta, Lietuvos kaimuose ir miesteliuose dažnai pasitaikanti, bet vis dėlto ji skaitytoją pririša, ir sunku pertraukti, pradėjus skaityti. Pagrindiniai romano tipai gana ryškiai atvaizduoti, gal geriausiai autoriui nusisekę — L.ina ir Julius. Tačiau gana ryški ir gyvenimiška Samanė, aiškūs ir lietuviški: klebonas, vikaras, Gimbutas. O Viktoras, paties autoriaus žodžiais, lieka neryškus, pilkas ir paprastas. Toks jis ir norėta atvaizduoti.

     Kalba nebloga, tik autorius labai mėgsta ilguosius balsius ten, kur reikia trumpųjų, pvz.: plūkasi (15 p.) — turi būti plukasi, kiaulydė (41) — kiaulidė, būdavok (52) — budavok, paniūręs (88) —   paniuręs, papūrę (88) — papurę, apykaklės (102) — apikaklės, slydinėjo (215)

—    slidinėjo ir t. t. Taip pat labai apstu ir kitų netaisyklingumų, pvz.: atsikvėpia (8) — atsikvepia, skiemeniuoja (9) — skiemenuoja, kilsteri (9)—kilstelia, mėlsvumas (194) — melsvumas, sufleruoti (260) — sufleriuoti ir t. t. Tai yra nuolat pasikartojančios tos pačios rūšies klaidos. Jei autorius tai įsidėmėtų ir galėtų pasitaisyti, tai jo kalba būtų labai gera.

     KOVOS METAI DĖL SAVOSIOS SPAUDOS. Redagavo: kun. V. Bagdanavičius, MIC, dr. P. Jonikas, J. Švaistas— Balčiūnas. Lietuvių Bendruomenės Čikagos Apygardos leidinys, talkininkaujant Lietuviškosios Knygos Klubui. Dail. J. Pilipausko aplankas. Spaudė “Draugo” spaustuvė, 4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 366 psl., kaina $5.

     Dvylika studijų, kurios yra surinktos šioje knygoje, mus iš naujo priartina spaudos draudimo laikmečiui — pilnam įkvėpimo mūsų istorijos laikotarpiui. Studijų temos redakcinės komisijos taip buvo paruoštos, kad sudarytų ne chronologinę, bet dalykinę šio laikotarpio apžvalgą. Studijas paruošė šie autoriai: kun. V. Bagdanavičius, K. J. Avižonis, prof. Vacl. Biržiška, K. J. Čeginskas, dr. J. Matusas, J. Sangaila, dr. V. Sruogienė, V. Sirvydas, D. Lipčiūtė - Augienė, dr. J. Prunskis.

     SAUJA DERLIAUS. Skaitymai augantiems ir suaugusiems. Paruošė K. Ba-rėnas. Išleido Nida, Lithuanian House, 1/2, Ladbroke Gardens, London, W. 11, Anglija.

     Tai didelis rinkinys (550 psl.), kuriame yra sutelkta daug medžiagos iš mūsų senosios ir naujosios literatūros, tiek prozos tiek poezijos. Knyga skiriama lietuvybės palaikymui. Visa medžiaga yra suskirstyta į keturiolika skyrių, bet gal būtų buvę geriau ją suskirstyti pagal kokį nors konkretesnį kriterijų — pagal autorius arba chronologine eile. Dabar ši knyga yra tikras labirintas, kuriame yra sunku surasti norimą autorių ar kūrinį. Bet šis darbas tikrai yra sveikintinas. Jis, be abejo, daug prisidės lietuvybės palaikymui, nes jame yra sukrauti gausūs mūsų literatūros lobiai.

     Gražina Tulauskaitė. RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS. Lyrika. Išleido Terra, 3333 S. Halsted St., Chicago, Ill. Spaudė Morkūno spaustuvė, 1957 m. Kieti viršeliai, 62 psl.

     Tai tikrai gražus įnašas į mūsų literatūrą. Surinkta apie 50 autorės eilėraščiu, parašytų 1951 - 1956 metais. Jie visi yra vaizdingi, gilūs, suprantami, apvilkti gražia forma. Štai vienas pavyzdys:

“Aš pamečiau gyvenimą,
Ieškodama žvaigždės.
Ir kelio jau nepamenu,
Ir negirdžiu širdies.

Surinkt, sudėt negalima
Pabirusių dienų...
Į savo žvaigždę tolimą
Apgraibomis einu.”

     Petras Babickas. PICTURESQUE LITHUANIA — GRAŽIOJI LIETUVA — LITUANIA PINTORESCA. Paveiksluotos informacijos apie Lietuvą trimis kalbomis. Meninę dalį tvarkė  V. Vijeikis. Spausdino VIVI spaustuvė, Chicago, Ill., 1958 m. 104 psl., didelis formatas, kaina $4.00.

     Knyga išleista Lietuvos Nepriklausomybės 40 metų sukakties proga, norint supažindinti svetimtaučius su gražiąja Lietuva, o taip pat ir lietuviams priminti jų mielą Tėvynę. Geros nuotraukos, spaudos darbas atliktas švariai.

     Aloyzas Baronas. MĖNESIENA. Romanas. J. Karvelio knygyno leidinys, 3322 E. Halsted St. Chicago 8, Ill. Viršelį piešė dail. J. Pilipauskas, spaudė V. Vijeikio spaustuvė, 1957 m. 202 psl., kaina $2,50.

     Juozas Vaičeliūnas. ŽYMIEJI KARO VADAI. Autoriaus leidinys. Knyga gaunama pas autorių — 195 Drinkwater St., Sudbury, Ont., Canada. Kieti viršeliai, 216 psl., kaina $3.