Antanas Škėma. ŽVAKIDĖ. Dviejų veiksmų vaidinimas. Išleido “Darbininkas” 1957 m. 102 psl., kaina nepažymėta. Tai yra “Darbininko” 1955 m. paskelbtame dramos veikalo konkurse pirmą vietą laimėjęs kūrinys.

     ŠV. PIJUS X. Redagavo kun. Jonas Petrėnas. Išleido “Ateitis” 1958 m. 256 psl., kaina nepažymėta. Knygoje yra surinkta keliolika įvairių autorių straipsnių ar kalbų apie šventąjį popiežių Pijų X. Knyga yra dedikuojama “šviesiam atminimui prof. Prano Dovydaičio, savo gyvenimą paaukojusio ateitininkijai, pasirinkusiai šv. Pijaus X šūkį — Visa atnaujinti Krsituje”.

     Bronius Zumeris. KALĖDŲ VARPAI. Išleido kun. Pr. Vaseris, St. Mary’s Presbitery, Williamstown Vic., Melbourne, Australia. Savotišku įdomumu 50 puslapių knygelėje yra atvaizduotos šių laikų kalėdinės nuotaikos.