J. ŪBA


Krikščionys labai stebėjosi, kad Afrikoje, Indijoje ir visur, kur tik būdavo atvežama Fatimos Dievo Motinos Mergelės Marijos statula, didžiausios minios musulmonų (mahometonų) entuziastingai Ją pasitikdavo. Dar daugiau: jie skaitlingai atvykdavo į Marijos garbei ruošiamas pamaldas, leisdavo religines procesijas ir net pamaldas prieš jų moskes (maldos namus), ko kitokiais atvejais niekada nebūdavo. Pvz., Mozambigue mieste (Afrikoje) musulmonai pradėjo krikštytis, vos tik ten atvyko Fatimos Dievo Motinos statula. O juk gerai žinoma, kad musulmonus, lygiai kaip ir žydus, atversti į krikščionybę yra labai sunku.

     Musulmonų religija atsirado septintame šimtmetyje po Kristaus gimimo. Tai bene didžiausia religija po krikščionybės. Religijos įsteigėjas Mahometas į savo mokslą įpynė daugelį krikščionybės ir judaizmo elementų, atmiešdamas juos ypatingais arabų papročiais. Mahometonai pasižymi ypatingu dievotumu, krikščionybės nekentimu ir kovingumu. Visa to dėka mūsų Bažnyčia Šiaurės Afrikoje patyrė nepaprastai didelių nuostolių. Savo laiku musulmonai buvo įsiveržę ir į Europą. Tenka konstatuoti faktą, kad daugelis erezijų per tą laiką sunyko, ypač išmirus jų steigėjams. Mahometonų erezija tačiau jau beveik trylika šimtmečių tebėra pastovi, nesikeičia, nesilpsta ir pastaraisiais laikais vėl pradeda liepsnoti padidinta neapykanta krikščioniškiems Vakarams.

     Tik pačiu paskutiniu metu, kai tik atkeliauja kur į mahometonų kraštą Marijos statula, prasideda pirmieji fermentacijos reiškiniai mahometonų tarpe.

Kur visa to paslaptis?

     Koranas, musulmonų šventasis raštas, daug kartų mini Švenčiausiąją Mergelę Mariją. Ypatingai įdomu, kad Koranas tiki Jos Nekaltu Prasidėjimu. Korano trečiasis skyrius išveda Marijos šeimos genealogiją iki Abraomo, Nojaus ir net Adomo. Kai tyrinėtojai palygina Marijos gimimo aprašymą su tolygiu aprašymu apokrifinėje Evangelijoje, gauna įspūdį, kad Mahometas, rašydamas Koraną, naudojosi šiuo šaltiniu. Abi knygos vienodai nupasakoja Marijos motinos senyvą amžių ir jos visišką nevaisingumą. Kada vis dėl to ji pradėjo Mariją, Korano žodžiais, Marijos motina tarė: "Viešpatie, aš aukoju ir pašvenčiu Tau tai, kas jau dabar yra manyje. Priimk tai iš manęs". Kai Marija gimė, jos motina sako: "Aš pavedu ją su visais iš jos gimstančiais Tavo globai. Viešpatie, prieš šėtoną!" Korano keturiasdešimt pirmame skyriuje yra taip pat žymių, kad Mahometas naudojosi ir Šv. Luko evangelija. Pagal Koraną, kai Šv. Juozapas paklausė Marijos, kaip ji pradėjo Jėzų "be tėvo", Marija jam atsakiusi: "Ar nežinai, kad kai Dievas sutvėrė kviečius, Jam nereikėjo kviečių sėklų ir jog Dievas savo galia padarė, kad medžiai užaugo be lietaus? Dievui užtenka tik tarti "tebūnie", ir viskas įvyksta".

     Korane taip pat yra Apreiškimo, Aplankymo ir Užgimimo aprašymai. Korano žodžiais, angelas kalbėjęs Marijai: "Marija, Dievas tave išrinko, padarė skaisčia ir išaukštino virš visų moterų žemėje". Korano devynioliktame skyriuje Marijos nekaltumo garbė ypatingai stipriai ginama, o žydai net prakeikiami dėl jų pasibiaurėtinų piktžodžiavimų prieš Nekalčiausiąją Mergelę.

K. L. Musteikio nuotr.

 

     Marija, arba Myriam,kaip arabai Ją vadina, yra jiems tikroji Sayyida, Valdovė. Vienintelė Marijos "konkurentė" pas juos galėtų būti tik Fatima, paties Mahometo duktė. Tačiau po pastarosios mirties Mahometas parašė: "Tu esi labiausia palaiminta Rojaus moteris, išskyrus Mariją".

     Kalvarijos kalne po Sūnaus Kryžiumi Marija tapo visos žmonijos motina, neišskiriant ir musulmonų. Gal tad ne be reikalo 1917 metais apsireiškusi Portugalijos mažame ir nereikšmingame Fatimos miestelyje Marija pasirinko "Fatimos Dievo Motinos" vardą, kaip vilties ženklą, jog musulmonai, ją garbindami, kada nors atsivers ir į krikščionybę.

     Istorija kalba, kad musulmonai kelis šimtmečius kaip okupantai valdė Portugaliją. Kada jie buvo priversti * galutinai apleisti šį kraštą, vienas vietos žymus jaunuolis įsimylėjo musulmonų vado gražuolę dukterį Fatimą. Pastaroji taip pat įsimylėjo jį tiek, kad neišvyko drauge su tėvu iš Portugalijos, bet priėmusi katalikybę, už to jaunuolio ištekėjo. Tasai gi atsilygindamas ir patį miestelį, kuriame jie gyveno, pavadino Fatimos vardu. Gal taip turėjo įvykti Dievo toli pramatančiuose planuose. Užtat reikia turėti vilties, kad musulmonai, pripažindami ligšiol Jėzų tiktai vienu iš Dievo pranašų, pagaliau supras, jog jei Marija yra Dangaus Valdovė, tai ir jos pagimdytasis Sūnus yra Dangaus Viešpats ir pasaulio Išganytojas. Marija atves juos prie Kristaus, nes kelias pas Jį yra per Mariją.