Kan. Juozas Tumas — Vaižgantas

(1869. IX. 8 — 1933. IV. 29)

     KAN. JUOZAS TUMAS - VAIŽGANTAS yra viena šviesiausių mūsų tautos asmenybių. Balandžio mėn. 29 d. suėjo lygiai 25 metai nuo jo mirties. Šiais metais visos lietuviu kolonijos mini šio mūsų žymaus rašytojo, publicisto ir visuomenininko sukaktį. Minėdami savo tautos didžiuosius žmones, mes prisimename jų gyvenimą, jų veiklos metodus ir stengiamės iš jų pasimokyti. Iš Vaižganto galime labai daug pasimokyti, gyvendami labai panašiose sąlygose kaip ir jis. Jis gyveno ir dirbo tais laikais, kada Lietuva buvo rusų prislėgta ir persekiojama. Jis buvo tikras tremtinys — nuolat kilnojamas iš vienos vietos į kitą tų žmonių, kuriems nepatiko lietuviška veikla. Bet Vaižgantas niekados nenusiminė, niekad rankų nenuleido, jis dirbo, švietė savo tautą ir jungė visų pažiūrų lietuvius į bendrą tautos laisvinimo darbą. Ir šių dienų kovoje mūsų vienybė yra vienintelė pasisekimo sąlyga.