religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1992 / BALANDIS — APRIL / VOL. XLIII, NO. 4

VELYKOS

109

 Teofilija Žemaitytė

PRISIKĖLIMO KLAUSIMU

111

 J. Lauriūnas, SJ

JIS AMŽINAI GYVAS

114

 Kun. Robertas Pukenis

BESĄLYGINĖ MEILĖ

116

 Chiara Lubich

LIŪDESYS PAVIRS DŽIAUGSMU

117

 KJ. Ambrasas, SJ

JĖZAUS MOKSLAS APIE VIDINĮ GYVENIMĄ ...

119

 Wilhelm Schmidt

ATLEISKIME SAVO KALTININKAMS

125

 B. Miliauskaitė-Harris

JIS PAŠAUKĖ TUOS, KURIUOS NORĖJO

127

 KJ. Ambrasas, SJ

NEGERA BŪTI VIENAM

128

 J. Lauriūnas, SJ

PAL. JURGIS MATULAITIS...

133

 V. Bagdanavičius, MIC

TĖVYNĖJE

135

 Gediminas Vakaris

IŠ ŽODŽIŲ ISTORIJOS: JONAI

137

 Algirdas Sabaliauskas

ATGARSIAI

138

 Red.

ĮVAIRYBĖS

141

 Red.

ŠYPSULIAI

142

 Red.

TRUMPAI

143

 Juoz. Pr.

Prisikėlusio Išganytojo šventės proga
džiaugiamės mūsų Tėvynės prisikėlimu
nepriklausomam gyvenimui ir linkime
dvasinio prisikėlimo mūsų tautiečiams
tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje!

“Laiškų lietuviams” redakcija, administracija ir leidėjai”

Šis numeris iliustruotas Algimanto Kezio “geometrinėmis” nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Ados Sutkuvienės.

Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.

Skyrių vinjetės ir apdaila Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes toLaiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.