religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / GRUODIS - DECEMBER / VOL. XLVII, NO. 12

BETLIEJAUS PASLAPTIS

361

 Algirdas Paliokas SJ

JĖZAUS GIMTINĖ

364

 Kun. A.J. Ambrasas SJ

TIKINČIŲJŲ DVASINIS GYVENIMAS

366

 Kun. Lionginas Virbalas SJ

AR ŽMOGAUS SŪNUS BERAS ŽEMĖJE TIKĖJIMĄ?

372

 B. Miliauskaitė-Harris

GALUTINIS BRENDIMAS

374

 Kęstutis A. Trimakas

ŽMOGAUS PASIRENGIMAS

377

 Birutė Žemaitytė

BENDRA MALDA

382

 Chiara Lubich

PIKTA DARANTĮ SUDRAUSTI

384

 Indrė Žliobaitė

ŠEIMA - MEILĖS MOKYKLA

386

 Asta Stankūnaitė

KALBA

387

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

389

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

392

 Red.

TRUMPAI

393

 Juoz. M.

1996 METŲ TURINYS

394

 

Šis numeris iliustruotas Klaipėdoje naujai statomų ar atnaujintų bažnyčių nuotraukomis. Viršelio piešinys - dail. Gražinos Didelytės.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.