1961 M. VASARIO MĖN. (FEBRUARY) VOL. XII. NO. 2

T U R I N Y S

Atidengiant Laisvės kovų paminklą—B. Krištanavičius, S. J. 35

Gyvulys prieš žmogų (IV) — B. Markaitis, S. J. 37

Širdies švelnumas — taktas — A. Grauslys 41 

Į kalnus, į aukštybes! — Dr. J. Prunskis 46 

Visuotinio Bažnyčios suvažiavimo belaukiant — A. Grauslys 49

Dvasinė Japonijos jaunimo krizė — A. Grauslys 51 

Dar apie dorovini persiginklavimą — P. P. Činikas, M.I.C. 54

Apie gražų elgesį — E. Šulaitis 56 

Eilėraščiai — Nijolė Jankutė 60

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė 61

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S. J.

Admin. — Petras Kleinotas, S. J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when by-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis Algirdo Kurausko Vinjetės Ados Sutkuvienės Spausdina Immaculata Press

Laisvės kovų paminklas

V. Noreikos nuotr.

DIEVIŠKAJAME APREIŠKIME NETURIME ATSKIRO ĮSAKYMO MYLĖTI TĖVYNĘ, KAIP NETURIME ATSKIRO ĮSAKYMO VALGYTI, DIRBTI, MYLĖTI. TAČIAU ŠVENTOJOJE ISTORIJOJE TURIME PAKANKAMAI PAVYZDŽIŲ, RODANČIŲ, KAD TĖVYNĖ IR JOS MEILĖ PRIKLAUSO PRIE DIDŽIAUSIŲ ETINIŲ VERTYBIŲ.    Lindhardt

 

JEI MES GRIAUNAME TĖVYNĘ, TAI GRIAUNAME VIEN TIK SAVE.    L. da Vinci

ŽMOGUS TADA TEGALI BŪTI NAUDINGAS SAVO TĖVYNEI, JEI YRA IŠAUGĘS IŠ SAVO TAUTOS KULTŪROS. SVETIMŲ KULTŪRŲ TURTAI, RENKAMI JO IŠ VISUR, TURI LYG GRŪDAI KRISTI Į SAVĄ ŽEMĘ.    M. Pečkauskaitė

KAI TĖVYNĖ PAVOJUJE, NIEKAS TADA NETURI TEISIŲ — VISI TURI TIK PAREIGAS.    Vindenbruch

TĖVYNĖ IR BAŽNYČIA, TAUTINIS IR RELIGINIS JAUSMAS VIENAS ANTRO JOKIU BŪDU NEISSKIRIA, BET VIENAS ANTRĄ STIPRINA IR IŠKELIA.    J. B. Lacordaire

(Iš J. Prunskio "Rinktinių minčių")