“L. L.” KONCERTO VAIZDAI IR ĮVERTINIMAI: Akt. Birutė Pūkelevičiūtė (viršuj) ir kamerinės muzikos trio, Izidorius Vasyliūnas, Vytenis Vasyliūnas ir kun. Vincas Valkavičius (apačioj). Koncertas Įvyko kovo 11 d. Jaunimo Centre, Čikagoje.

“Muzikinė programa buvo aukštos rūšies ir labai reta šiais laikais savo turiniu... Kiekvienas jų (kamerinės muzikos trio) reiškėsi dideliame susikaupime, perduodamas savo sielos meninius bangavimus į bendrą garsu harmonija... Aktorė Birutė Pūkelevičiūtė gerai derinosi prie gilios ir rimtos perukų epochos muzikos su O. Milašiaus kūryba, neduodant progos klausytojams apie nuobodulį pagalvoti. (J. Žilevičius, “Vienintelis toks koncertas Chicagoje”, “Draugas”, 1967, IV. 3).

“Vakaro menininkai nuo pat pradžios sudarė šiltą, patrauklią nuotaiką, kurioje klausytojai tarytum pamiršo savo kasdieninius rūpesčius ir visą dėmesį nukreipė į meno žavesį ir šviesą... Visi kūriniai (kamerinės muzikos trio) menininkų išgyventi ir auditorijai jautriai perteikti. Birutė Pūkelevičiūtė... atkilo su nepakartojamai meniškai išsakomu Milašiumi, jo mintimis, jo filosofija...” “Dirva”, 1967, IV. 7).