ONA IR VINCAS KULIEŠIAI, parėmę šio “L. L." numerio išleidimą, vienu šimtu dolerių. Esant sunkioms spaudos sąlygoms, Tėvu Jėzuitų provincijolui tėv. Bruno Markaičiui, S. J., žurnalo leidėjų vardu kreipusis į skaitytojus prašant didesnės finansinės paramos, jie yra pirmieji, parėmė žurnalą stambesne auka. Kasmet V. ir O. Kuliešiai skiria po 100 doleriu “L. L.” skelbiamu konkursų premijoms (1965, 1966, 1967, o taip pat jau yra pažadėję ir sekantiems metams). Jie abu remia ir kitas lietuviškas bei religines įstaigas. “L. L.” leidėjai laukia mecenatų kiekvienam žurnalo numeriui.

Marijos Aukštesniosios Mokyklos Rūtos ansamblis, vadovaujamas Sesers M. Bernardos, akompanuojant Manigirdui Motekaičiui, buvo pirmasis jaunimo būrelis, sugiedojęs jaunimui skirtas, “L. L.” konkurse premijuotas, kompoz. Broniaus Budriūno sukurtas, šv. Kazimiero garbei lietuviškas Mišias premijos įteikimo akte, kovo 11, Jaunimo Centre, Čikagoje.

Chorai ir pavieniai religinės muzikos mylėtojai teiraujasi apie premijuotų Mišių atspausdinimą, kuris kiek užsidelsia, nes šiuo metu kompozitorius Br. Budriūnas savo kūrinį pritaiko naujam, Romoje neseniai patvirtintam lietuviškam Mišių tekstui. Gaidų išleidimu rūpinasi Tėvai Jėzuitai. Išlaidoms padengti tikimasi aukų.