Dailininkas, grafikas Paulius Augius gimė Žemaičių Kalvarijoje. 1935 m. baigė Kauno Meno Mokyklą, o 1938 m. Paryžiaus Ėcole Nationale Supėrieure des Beaux-Arts ir Conservatoire Nationale des Arts et Metiers. Nuo 1933 m. jaunųjų lietuvių menininkų "Formos" narys, nuo 1935 m. Lietuvos Dailės Instituto narys. Taip pat priklausė Lietuvių Dailininkų Sąjungai ir Austrų Dailės Institutui (Innsbrucke). Nuo 1935 iki 1960 m. dalyvavo keliose dešimtyse meno parodų Lietuvoje, įvairiose kitose Europos valstybėse, Amerikoje ir Kanadoje.

     1937 m. Paryžiaus Pasaulinėje Meno ir Technikos parodoje gavo garbės diplomą. 1938 m. už iliustracijas gavo valstybės premiją. 1936 m. medžio raižiniais iliustravo Žemaitės Petrą Kurmelį, 1937 m. Valančiaus Žemaičių vestuves, 1947 m. Salomėjos Neries Žalčio pasaką ir spalvotomis iliustracijomis Pupos pasaką bei Žemaitijos Simfoniją. Ypač nepaprastai gražios yra Pupos pasakos spalvotos iliustracijos. Ši iliustruota pasaka šiomis dienomis turėtų išeiti iš spaudos. Ją išleido dailininko žmona vyro mirties dešimtmečiui paminėti. Spaudė Saleziečių spaustuvė Romoje.

     Augiaus darbų yra Kauno Kultūros muziejuje, Vilniaus Meno muziejuje, Čikagos Meno Institute ir kitur. Jis taip pat bendradarbiavo ir spaudoje, rašydamas meno kritikos klausimais Vaire, Naujoje Romuvoje, Aiduose, žiburiuose ir kituose žurnaluose bei laikraščiuose. Vokietijoje redagavo anglų kalba išeinantį Lithuanian Art in Exile.

     Paulius Augius mirė 1960 m. gruodžio mėn. 7 d. Čikagoje. Paminėdami jo mirties dešimtmetį, šį Laiškų Lietuviams numerį iliustruojame jo grafikos darbų nuotraukomis.