BR. KRIŠTANAVIČIUS, S.J.

XXVI. TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINIAI

(Knygos ir brošiūros, originalai ir vertimai)

T. BENEDIKTAS ANDRUŠKA, S.J.

1.    Žmogaus siela, jos esimas, dvasiškumas ir nemirtybė, Kaunas 1924 m., Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, 88 p., 1,25 litai.

2.    Jėzuitai, kas jie yra ir ko jie nori. Kaunas 1S25 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 72 p., 0,30 lt.

3.    Temperamentų rūšys ir jų pasireiškimai. Sekdamas K. Hochu parengė kun. B. Andruška, S.J., Kaunas 1926 m., Tėvų Jėzuitų leidinys, 72 p. 0,50 lt.

4.    Dievo buvimas. Keli teizmo pasaulėžiūros pagrindai. Kaunas 1926 m., Tėvų Jėzuitų leidinys, 208 p., 3,00 lt.

5.    Dieviškasis Išganytojas. M. Meschler, vertimas. Kaunas 1926 m., Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, 476 p., 5,00 lt.

6.    Malda. Šv. Alfonsas Liguori, vertimas. Kaunas 1926 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, brošiūra.

7.    Didysis Jubiliejus 1926 metų. Kaunas 1926 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, brošiūra, 0,40 lt.

8.    Kaip save auklėti ir tobulinti? II leidimas. Kaunas 1927 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 86 p., 0,50 lt.

S. Švenčiausioji Dievo Motina Marija. M. Meschler, vertimas. Kaunas 1927 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 172 p., 3,00 lt.

10.    Aukštyn. Šv. Aloyzo sekmadieniai. J. Schmitt, S.J., (Andruškos ir kun. St. Grigaliūno vertimas). Kaunas 1927 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 112 p., 0,30 lt.

11.    Sugriautas lizdas. Apysaka iš didžiojo karo. Kaunas 1928 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,30 lt.

12.    Romos Popiežius. Kaunas 1928 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 199 p., 2,00 lt.

13.    Ar tik nebūti man kunigu? Laisvas vertimas. Kaunas 1929 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 58 p., 0,20 lt.

14.    Moterystė tikėjimo ir proto šviesoje. P. J. Hoffmann, S.J., vertimas. Kaunas 1930 m. II laida. Tėvų Jėzuitų leidinys, 65 p., 0,30 lt.

15.    Šeimyna Kristui. Krikščioniškoji šeimyna ir Jėzaus Širdis. Kaunas 1930 m. II laida. Tėvų Jėzuitų leidinys, 172 p., 1,50 lt.

16.    Evangelijų kilmė ir jų tikėtinumas. Kaunas 1930 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 196 p., 3,00 lt.

17.    Išpažintis. Kaunas 1931 m. III laida. Tėvų Jėzuitų leidinys, 139 p. 0,50 lt.

18.    Pašaukimas. Nurodymai, kaip luomą rinktis. Šiauliai 1931 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 76 p., 0,40 lt.

19.    T. Andrius Rudamina, S.J. Biografija. Šiauliai 1933 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 64 p., 0,60 lt.

20.    Šv. Juozapas pagal Evangelijų pasakojimą. P. Dosenbach, S.J. vertimas. Kaunas 1934 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 336 p., 1,50 lt.

21.    Šv. Jonas Berchmanas ir šv. Ignacas Loyola. Fr. Rouvier, S.J., vertimas. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, 50 p., 0,70 lt.

22.    Eucharistijos liepsnos. Eilių vainikėlis Kristui Šv. Sakramente. Surinko kun. B. Andruška, S.J., Kaunas 1935 m. Šv. Kazimiero Draugijos leidinys, 52 p., 0,80 lt

23.    Kristus, Jo mesianizmas ir dievybė. Šiauliai 1935 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 336 p., 5,00 lt.

24.    Religinio atgimimo sąjunga. (Apie Maldos Apaštalavimą). Kaunas 1936 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 216 p., 1,00 lt.

25.    Ar man nestoti į vienuolyną. W. Doyle, S.J., vertimas. Kaunas 1937 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 70 p., 0,50 lt.

26.    Kristus ir moterys. D. A. Lord, S.J., vertimas. Kaunas 1937 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 63 p., 0,50 lt.

27.    Naujos religinės giesmės. Pateikta 63 giesmės su gaidomis. Kaunas 1937 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 116 p., 3,00 lt.

28.    Mintys ir patarimai jaunimo dvasiai kelti. Adolf von Doss, S.J., vertimas, 4 knygos. Kaunas 1929-1932 m., Tėvų Jėzuitų leidinys, 717 p., 5,10 lt.

29.    Gyvybės šaltinis. Eucharistijos kilmė ir jos reikšmė. Kaunas 1929 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 87 p., 0,50 lt.

30.    Manete in dilectione mea. Jėzaus Širdis ir kunigas. 1,50 lt.

31.    Į priekaištus taip atsakyk. (Šilų Jonuko slapyvardžiu) 1,00 lt.

32.    Darbininkas Matas Talbotas. Vertė T. B. Andruška. Kaunas 1929 m.. Tėvų Jėzuitų leidinys, 124 p., 1,00 lt.

33.    T. B. Andruška, S.J., Viešpaties Kančios homiletiški skaitymai. I dalis, "Kristus Alyvų Darže", kaina 0,50 lt. II dalis, "Kristus ir Kaifas", kaina 0,60 lt. III dalis, "Kristus ir Pilotas", kaina 0,70 lt. Tėvų Jėzuitų leidiniai. Kaimas 1939 m.

34.    D. A. Lord, S.J. Kristus ir Moterys, 34 p. Tėvų Jėzuitų leidinys, Kaunas, 1939 m. Antroji laida. Kaina 0,40 lt. T. Andruš-kos vertimas.

KL. JUOZAS BELECKAS

35.    T. Juozas Beleckas, Palmių Pavėsy. Kaunas 1935 m., 262 p., 1,00 lt.

36.    Kauno Jėzuitų Gimnazija. Pirmasis Dešimtmetis, 1924-1934. Kauno Jėzuitų Gimnazijos leidinys. Redagavo J. Beleckas ir J. Danyla.

T. ANTANAS BIELIŪNAS, S.J.

37.    Atmerk Akis, Dr. Tihamer Toth, vertimas. Kaimas 1935 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 219 p., 2,00 lt.

38.    Kristus ir Jaunimas, Dr. Tihamer Toth, vertimas T. A. Bieliūno ir K. Ulvydo. Kaunas 1933 m.. Tėvų Jėzuitų leidinys, 179 p., 2,00 lt.

39.    Tu ir Ji. Jaunuolio santykiai su mergaite. Hardy Schilgen, S.J., vertimas. Kaunas 1932 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 212 p. Antroji laida, Chicago 1953 m.

40.    Tu ir Jis. Mergaitės santykiai su jaunuoliu. Hardy Schilgen, S.J., vertimas. Kaunas 1931 m.. Tėvų Jėzuitų leidinys, 224 p., 2,50 lt.

41.    A. Bangha, S.J., Tarp dviejų pasaulių. Tėvų Jėzuitų leidinys, Kaunas 1939 m., 164 p., 1,50 lt. T. Bieliūno vertimas (?).

T. ROMUALDAS BLAŽYS, S.J.

42.    Dvylika Šv. Valandų. Tėvų Jėzuitų leidinys, Kaunas 1940 m., 80 p. 0,70 lt.

T. JONAS BRUŽIKAS, S.J.

43.    Jėzaus Širdis ir šeimyna. Šeimynų pasiaukojimas Jėzaus Širdžiai. Kaunas 1931 m., Tėvų Jėzuitų leidinys, 61 p., 0,30 lt.

44.    Jėzaus Širdies novena. Karl Richstäter,

S.J., vertimas. Kaunas 1932 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,10 lt.

KL. JONAS DANYLA, S.J.

45.    Mokėk Gyventi. Fr. V. Foerster. Išvertė M. Pečkauskaitė, spaudai paruošė J. Danyla ir J. Senkus. Kaunas 1934 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 448 p., 3,50 lt.

T. ANTANAS FENGERIS, S.J.

45. Šv. Elzbieta Turingietė. 700 metų jos mirties sukaktuvių proga. Kaunas 1931 m.. Tėvų Jėzuitų leidinys, 51 p., 0,30 lt.

47.    Cantate Domino — Giedokite Viešpačiui. Bažnytinių giesmių rinkinėlis, skiriamas Tėvų Jėzuitų gimnazijos moksleivių pamaldoms. Kaunas 1928 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 154 p., 1,20 lt.

KL. ALFREDAS FRICENAS, S.J.

48.    T. Mykolas Pro, S.J., ir jo draugai. Frantz Weiser, S.J., vertimas. Kaunas 1928 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 46 p., 1,20 lt.

T. STASYS GRUODIS, S.J.

49.    Negimusios gyvybės panaikinimas. Kaunas 1935 m. V. D. Universitete Teologijos - Filosofijos fakulteto leidinys, 130 p., 3,00 lt.

50.    Krikščioniškos dorovės mokslas, II laida. Stuttgart 1947 m. Išleido Lux leidykla. 176 p.

51.    Modernieji laikai. Kaunas 1940 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,50 lt.

T. JONAS KIDYKAS, S.J.

52.    Dorybių perlas. Adolf von Doss, vertimas. Kaunas 1930 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 146 p.

53.    Farmerių Vaikai. Emest Drouven, S.J. Pasakojimai iš Vaccarijos užkampio Brazilijoje. Vertė J. Kidykas, S.J. Kaunas 1933 m., 85 p., 0,80 lt.

KL. BRONIUS KRIŠTANAVIČIUS, S.J.

54.    Kas yra tie Eucharistijos Karžygiai? Kaunas 1934 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,30 lt.

55.    Eucharistijos Karžygių rekolekcijos namie ir lauke. Kaunas 1934 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 38 p., 0,50 lt.

56.    Vaikų Kalendorius. "Žvaigždutės" leidinys. Kaunas 1935 m.

KL. A. MARKEVIČIUS, S.J.

57.    A. Rodriguez, S.J., Susivaldymas. Vertė A. Markevičius. Kaunas 1933 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 128 p., 1,00 lt.

T. JONAS PAUKŠTYS, S.J.

58.    Žygis į amžinybę. Pal. T. Klaudijus Kolombieras. Kaunas 1939 m. "Žvaigždės" redakcijos leidinys, 160 p.

59.    Šviesa iš darbininkų. Kaunas 1940 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p. 0,30 lt.

60.    Religinio Lietuvos atgimimo kelias. Maldos ir Vyrų Apaštalavimas. Kaunas 1932 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,50 lt.

61.    Mūsų užrašai. Maldos ir vyrų apaštalavimo nario užrašų knygutė. Tėvų Jėzuitų leidinys. Kaunas 1933 m.

62.    Šių laikų apaštalams. Maldos apaštalavimo vadovėlis, skiriamas kuopelių pirmininkėms. Kaunas 1934 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 144 p., 1,00 lt.

63.    Fabrikų apaštalai. Kaunas 1940 m. Tėvų Jėzuitų leidinys.

64.    Na, vyrai, pajudinkim žemę. Trumpi nurodymai Vyrų Apaštalavimo nariams, o ypač jų vadams. Kaunas 1940 m.

KL. EDVARDAS PETRELEVIČIUS, S.J.

65.    Religinis vyrų atgimimas. Maldos ir vyrų apaštalavimas. Kaunas 1933 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 20 p., 0,30 lt.

KL. STASYS RIMKEVIČIUS, S.J.

66.    Maldų rinkinėlis. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės novena. 0,50 lt.

KL. ANTANAS ŠEŠKEVIČIUS, S.J.

-37. Ką dangus kalba. Kaunas 1938 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 32 p., 0,25 lt.

ĮVAIRIU AUTORIŲ TĖVŲ JĖZUITŲ LEIDINIAI

68.    T. Augustinas Ardt, S.J., Šv. Stanislovas Kostka, S.J., vertė V. Balsys ir V. Brizgys. Kaunas 1927 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 197 p., 1,00 lt.

69.    Hardy Schilgen, S.J. Pamokymai Jaunavedžiams. Vertė J. M. Kaunas 1931 m., 80 p., 1,00 lt.

70.    Kauno Jėzuitų Gimnazija. 1934-1937 metai. Kaunas 1937. Kauno Jėzuitų Gimnazijos leidinys, 64 p.

71.    L. Žitkevičius, Čyru Vyru Pavasaris. Kaunas 1935 m. "Žvaigždutės" leidinys.

72.    F. Alcaniz, S.J. Meilės Sutartis, IV laida. Kaunas 1940 m., 38 p.

73.    T. P. B., S.J. Po Kryžiaus Vėliava. Kaunas 1940 m., 332 p., 5,00 lt.

74.    Jėzuitų Kalendorius 1940 metams. Kaunas 1939 m., 130 p.

75.    Mons. Dr. Pr. Olgiati, Jėzaus Širdis ir mūsų laikai. Vertė J. Jokubauskas. Kaunas 1938 m. Tėvų Jėzuitų leidinys, 48 p.

76.    Eucharistiškas pašnekesys. I ir II dalis. Po 1,00 lt.

77.    Laiškai Karžygiams. I, II, III dalis. Parašė Kauno, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų klierikai.

“MISIJŲ” ŽURNALO LEIDINIAI

78.    Celestino Testore, S.J., Baisiųjų raudonodžių vadas. Vertė St. Stasiškis. Kaunas 1933 m., 86 p., 0,80 lt.

79.    Anton Huonder, S.J., Nelauktas kerštas. Vieno riterio išgyvenimas. Kaunas 1935 m. Vertė K. M-tis., 89 p., 0,80 lt.

80.    Celestino Testore, S.J., Tigro iltys. Vertė J. Radzevičius. Kaunas 1935 m., 131 p., 0,80 lt.

81.    W. W. Wiesenbach, S.J., Indėnų ir farapų lizde. Kolonistų nuotykiai Brazilijoje. Vertė I. M., Kaunas 1935 m., 104 p., 0,80 lt.

82.    Balduin Rambo, SJ., Tajo kalno didvyris. Vertė R. Krasauskas. Kaimas 1937 m., 100 p., 0, 80 lt.

83.    Celestino Testore, S.J., Tigro iltys, II dalis. Vertė J. Radzevičius ir R. Klumbys. Kaunas 1936 m., 113 p., 0,60 lt.