religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / VASARIS - FEBRUARY / VOLUME XXXIV, NO. 2

“AUŠROS” ŠIMTO METŲ SUKAKTĮ MININT

37

 Danutė Bindokienė

MŪSŲ TAUTINIAI TURTAI

42

 Juzė Daužvardienė

NE VIEŠPATAUTI, O TARNAUTI

45

 Chiara Lubich

ATSIMINTINI KRITIKOS DĖSNIAI

46

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS (V)

49

 Gunda Kodatienė

KURAIČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ ŠVIESUOMENEI (II)

53

 Vytautas Bagdanavičius

TRYS GYVENIMO VAIZDELIAI

59

 Vytautas Kasniūnas

PER ANKSTI IŠLEISTA KNYGA

63

 Marija Stankus-Saulaitė

PAŽADAI IŠSIPILDO

65

 Marija Stankus-Saulaitė

TĖVYNĖJE

66

 Gediminas Vakaris

KALBA

69

 Juozas Vaišnys, S. J.

TRUMPAI IŠ VISUR

70

 J. Pr.

KONKURSO IR EKSKURSIJOS SKELBIMAI

71

 Red.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

72

 Red.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.