religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / BALANDIS-APRIL / VOLUME XXXIV, NO. 4

VELYKOS

109

 Andrius Valevičius, S.J.

ŽMOGAUS PRIEŠAI

111

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

“GAILA MAN MINIOS”

114

 Sibiro tremtinė

“DĖL TAVO ŽODŽIO UŽMESIU TINKLUS”

115

 Chiara Lubich

PASAKOS

116

 Marija Stankus-Saulaitė

50 METŲ NUO TUMO-VAIŽGANTO MIRTIES

117

 Jonas Miškinis

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KELIONĖS (VII)

118

 Gunda Kodatienė

AŠ BUVAU IŠŽAGINTA

122

 Vytautas Kasniūnas

ŠIŲ METŲ STUDENTAI

128

 Marija Stankus-Saulaitė

KURAIČIO PALIKIMAS LIETUVIŲ ŠVIESUOMENEI (IV)

129

 Vytautas Bagdanavičius

ŠIRDIES LOBIS: PŪKELEVIČIŪTĖS APSAKYMAI

134

 Marija Stankus-Saulaitė

NEMARUS MIRTINGASIS

135

 VLR

TĖVYNĖJE

137

 Gediminas Vakaris

KALBA

140

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

141

 A. Mauragis

“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” METINĖ ŠVENTĖ

143

 Redakcija

ATSIŲSTA PAMINĖTI

143

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

144

 J. Pr.

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.