religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1983 / LIEPA-RUGP. / JULY-AUGUST / VOL. XXXIV, NO. 7

VASARA

217

 Marija Stankus-Saulaitė

KAM ŽMOGUI KOVOTI?

219

 Anicetas Tamošaitis, S.J.

KODĖL TU, DIEVE, MUMS TOKS TOLIMAS?

222

 Kunigas Jonas

JEI KAS MANE MYLI . . .

224

 Chiara Lubich

VIEŠPATIE, KAD REGĖČIAU . . .

224

 Sibiro Tremtinė

SIEKIANT GYVENTI TIKRA
KRIKŠČIONIŠKA MEILE

225

 P. Daugintis, S.J.

ĮSPŪDŽIAI IŠ “LAIŠKŲ LIETUVIAMS”
KELIONĖS (X)

231

 Gunda Kodatienė

KODĖL KRIKŠČIONYBĖ?

236

 A. Mauragis

BIRŽELIO RYTAS (eil.)

238

 Nijolė Jankutė

MOTINOS VARDINĖS

239

 Gražina Kriaučiūnienė

AR NAUDA, AR NAŠTA BŪTI LIETUVIU
SVETIMAME KRAŠTE?

245

 Aleksandra Gražytė

TĖVYNĖJE

247

 Gediminas Vakaris

KALBA

249

 Juozas Vaišnys, S.J.

ATGARSIAI

251

“ Laiškų” skaitytojas

TRUMPAI IŠ VISUR

252

 J. Pr.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

252

 Red.

EKSKURSIJŲ KLAUSIMU

252

 Red.

Šio numerio iliustracijos: 1. Paryžiaus vaizdai iš “Laiškų lietuviams” ekskursijos, 2. Algirdo Grigaičio nuotraukos iš “Laiškų lietuviams” metinės šventės. Viršelio nuotrauka — Algirdo Grigaičio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS -r- Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July and August, when bimonthly, for $8.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Second class postage paid at Chicago, IL and additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to “Laiškai Lietuviams”, 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636.