“Laiškų lietuviams" metinė šventė

     Šiais metais metinė šventė bus balandžio 14 d. Šventės programa:

     3    val. po pietų — Mišios koplyčioje.

     4    val. — konkurso premijų įteikimas.

     4.50    val. — meninė programa. Atliks Vlado Vijeikio vadovaujamas “Tauro rago” orkestras.

     5.50    val. — Vidos Talandytės paruošta vakarienė. Auka asmeniui — 15 dol.

“Laiškų lietuviams” ekskursija

Ekskursija bus nuo birželio 13 iki liepos 2 d. Aplankysime Austriją, Vengriją ir Jugoslaviją. Iš Čikagos kainuos apie 2490 dol., iš Niujorko — apie 2367 dol. Skubiai registruokitės šiuo adresu: American Travel Service Bureau, 9727 S. Western Ave., Chicago, IL 60643. Tel. (312) 238-9787.

Nuoširdi padėka “LAIŠKŲ LIETUVIAMS” rėmėjams

40 dol. aukojo P. A. Raulinaitis.

30 dol. aukojo J. Petrikas.

Po 15 dol. aukojo: V. Petrauskas, J. Jankauskienė, V. Kamaitis.

Po 10 dol. aukojo: F. Gresiūtė, K. Majauskas, A. Stankaitis, M. Svotelienė, E. Kvedarienė, P. Gruodis, N. Norris, V. Norvilas, O. Siliūnienė, S. Nyerges, K. Rimas, M. Bichnevičius, O. Zukienė, K. Linkus, O. Bun-delis, F. Černiuvienė, R. Michelevičius, N. Šumskienė, L. Velūnienė, V. Gečas, B. Baras, O. Daniusevičius, S. Juškus, J. Mikulionis, E. Jasaitienė, A. Lesevičius, A. Skučas.

Po 8 dol. aukojo: A. Baleišis, A. Lipskis.

7 dol. aukojo L. Raslavičius.

6 dol. aukojo M. Jonelienė.

Po 5 dol. aukojo: J. Stanaitis, P. Abromaitis, J. Samaitis, A. Bliudžius, V. Dalinda, J. Stankaitis, J. Vaineikis, V. Mikuckis, O. Kindurys, S. Bakšys, V. Biliūnas, S. Paketuras, E. Marčiulionienė, P. Norvilas, M. Andriušienė, D. Regina, B. Jablonskis, V. Butnienė, A. Malinauskas, I. Šalčius, V. Siliūnienė, V. Laniauskas, S. Latvys, J. Motiejūnas, L. Krajauskas, J. Janušonis, A. Juodvalkis, V. Narbutis, A. Sirutis, V. Nenortas, J. Čėsna, K. Meškauskienė, A. Paulius, A. Ivanauskas, J. Pleinys, P. Gluosnys, M. Ostrauskas, A. Žemaitis, J. Juknelis, E. Ribokienė, J. Šiaučiūnas, P. Burokas, M. Stankūnienė, T. Zailskienė, S. Daržinskis, A. Stonys, J. Skladaitis, V. Kežinaitis, K. Kasinskas, S. Petrulis, kun. V. Katarskis, J. Puteris, Z. Martinaitis, K. Otto, A. Karliūnienė, L. Milukienė, S. Masiulienė, G. Senkevičienė, E. Sinsinas, M. Mockienė, K. Orentienė, B. Strangernberg, M. Švedienė, P. Simanauskas, S. Santvaras, A. Tumosa, A. Mikėnas, P. Žilinskas, P. Skrebūnas, Z. Brencius, A. Jokūbaitienė, B. Petrošius, E. Pocius, J. Steponaitis, K. Markus, E. Dubickas, K. Staras, S. Bublienė, V. Lelis, kun. J. Gabrys, M. Kuncienė, E. Paieda, S. Blynas, V. Mažeika, F. Dimgaila.

Po 4 dol. aukojo: H. Nagys, A. Plioplys, B. Kripkauskienė.

Po 3 dol. aukojo: K. Genčius, J. Balutis, J. Mikaila, V. Rutkauskas, E. Gimžauskienė, M. Zidžiūnienė, L. Padgurskis, S. šiuškus, J. Ališauskas, J. Žadeikis, R. Masiulionis, E. Gaižutis, V. Sidzikauskas.

Po 2 dol. aukojo: kun. J. Velutis, K. Daknevičienė, F. Masaitis, J. Miečius, R. Graužinienė, S. Jurkūnienė, J. Yla, M. Tumienė, A. Vaičaitis, P. Skablauskas, J. Ankus. J. Vilutis, A. Barr, B. Lintakienė, A. Margevičius, I. Žemaitienė, D. Kavalas,. A. Venclovas, A. Rožėnas, A. Sadauskas, G. Repčys, K. Grigelis, J. Karalius, kun. V. Skilandžiūnas, J. Orantas, K. Vaičaitis, J. Janušauskas, V. Krasauskas, S. Plenienė, J. Kavaliūnas, V. Šaulys, M. Stankaitienė, V. Vaitkevičius, A. Lietuvninkas, J. Andriukaitis, I. Jacinavičius, K. Skaisgirys, V. Alyta, V. Matlionis, V. Gasperienė, P. Narutis, S. Lukas, P. Maldeikis, B. Balčiūnas, V. Kličienė, T. Alenskienė, B. Žemaitis.

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas. Redaktorius — Juozas Vaišnys, S.J. Redaktoriaus pavaduotojas — Antanas Saulaitis, S.J. Redakcijos nariai: Danutė Bindokienė, Algirdas Grigaitis, Vytautas Kasniūnas, Nijolė Užubalienė, Gediminas Vakaris. Administratorė — Aleksandra Likanderienė. Adresas: 2345 West 56th Street, Chicago, IL 60636. Telef. 737-8400. Nekaltai Pradėtosios Švenč. M. Marijos seserų spaustuvė, Putnam, Connecticut 06260. Metinė prenumerata — 10 dol.. atskiras numeris — 1 dol