T. Juozas Venckus, S. J., uolus “Laiškų Lietuviams” bendradarbis,  neseniai išvykęs i Urugvajų.

 

DAR TRŪKSTA LĖŠŲ

      Tėvas Jonas Bružikas, S. J., laikinai iš Urugvajaus atvažiavęs į Ameriką, labai nuoširdžiai dėkoja visiems, savo aukomis prisidėjusiems prie lietuvių parapijinės bažnyčios statymo Urugvajuje, Montevideo mieste.

      Bažnyčiai kertinis akmuo jau padėtas, bet dar trūksta lėšų, kad būtų galima drąsiai imtis statybos darbų. Tikimės, kad geraširdžiai mūsų tautiečiai, kiek galėdami, rems ir toliau šį kilnų darbą Bažnyčiai ir Tėvynei. Už visus geradarius yra dažnai laikomos Mišios. Jų vardai bus įrašyti ir specialioje marmoro lentoje prie bažnyčios.

      Dabar Urugvajuje darbuojasi T. Vl. Mikalauskas, S. J. ir T.

J. Giedrys, S. J. Neseniai jiems į pagalbą nuvyko ir T. J. Venckus, S. J.

      Bažnyčios statymui aukas geriausia yra siųsti šiuo adresu:

Misijonieriams, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill. 

EGLUTĖ

      Kaip kalėdinė Eglutė pasipuošusi gražutė,
     taip “Eglutė” laikraštėlis išdabintas paveikslėliais.

      O raidelės tos mažutės susikibę į eilutes
    ir kas jas atskirti moka, tam jos dailų šokį šoka.

      O Eilėraščiai, dainelės išsitiesę kaip žvakelės.
      Tad nelauk, maža mergyte, bėg pas tėtį ir mamytę,
      prižadėk būti gerute — užsakys jie tau “Eglutę”

Administracijos adresas:

      Immaculate Conception Convent R. F. D. 2,Putnam, Conn.

Prenumerata metams J.A.V.: — $3.00 į užsienį: — 3.50 

      Dar daugelis Skaitytojų, nežiūrint mūsų prašymo, neatsilygino už “Laiškų Lietuviams” prenumeratą. Prašome, kaip galima greičiau, tai padaryti arba pranešti, kad laikraščio daugiau nenorite.

 

      “Lietuvių Dienos”, iliustruotas mėnesinis žurnalas, kiekviename numeryje duoda bent 40 įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyveninio ir veiklos.

      “Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojai ras įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.

      “Lietuvių Dienos” turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duodami abiem kalbom, todėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimusiems ir kitataučiams.

      “Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažinimui nemokamai, prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata 4 dol. Administracijos adresas: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.