Tik ką išėjo iš spaudos knyga “Dievas ir Žmogus”, parašyta Prel. Dr. Bartkaus ir Kan. Dr. P. Aleksos. Tai yra dogmatinė ir moralinė teologija, pritaikyta pasauliečiams. Tokios knygos jau seniai buvo pasigendama. Joje yra aiškiai ir suprantamai išdėstytas visas katalikų tikėjimo ir doros mokslas. Knyga labai moksliškai sutvarkyta ir gražiai išleista. Ypatingai yra girtina, kad gale pridėtas labai smulkus turinys. Be jokio vargo galima joje rasti medžiagą kiekvienu klausimu. Jos apimtis — 558 puslapiai, kaina 5 doleriai.

Štai kokias mintis apie šią knygą yra pareiškę mūsų vyskupai:

      1.    Ši knyga yra labai naudinga kunigams, nes joje ras visą medžiagą pamokslams, teologijos terminus lietuvių kalba, Šv. Rašto ir Bažnyčios Tėvų tekstus. Tai yra taip pat labai lengvas būdas pakartoti visą dogmatinę ir moralinę teologiją.

      2.    Ją turėtų įsigyti kiekvienas sąmoningas katalikas. Dabartinėje mūsų spaudoje dažnai tenka matyti visokių užmetimų katalikų tikėjimui. Katalikams tenka dažnai susidurti su laisvamaniais arba su kitų tikėjimų žmonėmis. Katalikas turi būti išsilavinęs savo tikėjimo klausimuose, kad galėtų atremti visokius priekaištus. Šiam tikslui knyga “Dievas ir Žmogus” yra geriausias įrankis. Be to, ir pačiam, norint būti geru kataliku, reikia pažinti savo tikėjimą.

      3.    Ši knyga yra labai naudinga ir netikinčiam arba abejojančiam tikėjimo tiesomis. Dažniausiai žmogus praranda tikėjimą arba jame labai apsileidžia, kad nepažįsta jo tiesų arba klaidingai jas supranta. Čia kiekvienas labai lengvai galės apsišviesti tikėjimo klausimuose.

      Reikia pripažinti, kad daugelis mūsų tautiečių yra gerokai išsilavinę įvairiose srityse, bet jiems labai trūksta žinių tikėjimo dalykuose. Kartais, pakalbėjęs su inteligentu, pamatai, kad kai kuriuose pasaulietiškuose klausimuose jis gali būti daktaras arba profesorius, bet tikėjimo srity stovi žemiau už pradžios mokyklos vaiką. Jis jau seniai pamiršęs ir tai, ko mokykloje išmoko. Tai nėra jau taip nuostabu. Juk mūsų kalba medžiagos nebuvo daug, o kitomis kalbomis kai kuriems yra sunku skaityti. Dabar šios problemos jau nėra, nes knygoje “Dievas ir Žmogus” gana plačiai yra nušviesti svarbiausieji mūsų tikėjimo klausimai.

      Šią knygą galima gauti “Laiškų Lietuviams” administracijoje arba tiesiog rašant jos leidėjui: Rev. C. A. Vasys, 153 Sterling St., Worcester, Mass.

HARDY SHILGEN, S. J.

Tu ir Ji

 

Jaunuolio santykiai su mergaite

      Daugeliui pageidaujant, perspausdinome šią Lietuvoje išleistą knygą. Mūsų jaunimas dabar yra labai apverktinose sąlygose. Tėvai neturi laiko pakankamai rūpintis savo vaikų auklėjimu. Ypatingai daug problemų iškyla jaunuolių brendimo amžiuje. Jiems kyla įvairių klausimų, visokių neaiškumų. Į tėvus jie dažniausiai visai nesikreipia savo problemose, bet jeigu ir kreiptųsi, ne kiekvienam tėvui ar motinai būtų lengva duoti tinkamą atsakymą. Ši knygelė ateina į pagalbą ir nagrinėja svarbiausias bręstančio jaunuolio problemas.

      Brendimo amžiuje jaunuolis pradeda jausti ypatingą patraukimą prie mergaitės. Ar tai yra bloga, ar tai yra piktosios dvasios pagunda? Ne, tai tik vystosi jame Dievo planai. Bet reikia daug atsargumo, kad suprastum, kas yra gera, o kas bloga, kas jaunuoliui padeda, o kas ji gali pražudyti. Knygelė tikriausiai padės visuose šios rūšies neaiškumuose.

      Štai kai kurios joje nagrinėjamos temos: Žvilgsnis į Kūrėjo Apvaizdos planą, “Amžinas moteriškumas”, Jaunystės meilė, Draugavimasis, Santykiavimas, Skaityba, Kino-teatrai, Mados, Alkoholis, Šokiai, Sportas, Riteriškumas, Gyvenimo draugė, Skaistumas.

      Knygelė papuošta gražiu dail. V. Vijeikio dviejų spalvų viršeliu, 212 psl., kaina du doleriai. Galima gauti “L. L.” administracijoje.