religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1989 / RUGSĖJIS — SEPTEMBER / VOLUME XL, NO. 8

VILNIAUS VAIKAI

253

 Lacrima

MANO DIEVAS — MEILĖS DIEVAS

255

 Dalia Staniškienė

PASAULIO ISTORIJOS PRASMĖ

258

 Kun. Jonas

TĖVO NAMUOSE

261

 Marija Stankus-Saulaitė

KRISTAUS SEKIMAS

263

 Chiara Lubich

ŽMOGAUS VARGO MAŽINIMAS “CARITAS” ŠVIESOJE

264

 A. Pajarskaitė

VASAROS PABAIGA

268

 Jūratė Vasauskaitė

RASINIS KLAUSIMAS

269

 Rima Polikaitytė

MANE STEBINA IR DŽIUGINA

270

 Vida Brazaitytė

TAMSIOJE LIETUVOS PADANGĖJE ŠVIESOS ŽIBURYS

277

 Vytautas Kasniūnas

EILĖRAŠTIS

279

 Jūratė Vasauskaitė

PO AUKŠTAISIAIS, PO GIEDRAISIAIS

280

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

282

 Gediminas Vakaris

KALBA

284

 Juozas Vaišnys, S.J.

TRUMPAI IŠ VISUR

286

 Juoz. Pr.

PAULIUS AUGIUS

216

 Red.

Sis numeris iliustruotas dail. Pauliaus Augiaus kūrinių nuotraukomis. Viršelio apipavidalinimas — Petro Aleksos.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/ August, when bimonthly, for $10.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636.