religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1993 / SPALIS — OCTOBER / VOL. XLIV, NO. 10

KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMAS

289

 Kun. K. Ambrasas, SJ

ATLEISK

294

 Rita Vinciūnienė

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

298

 Jonas Lauriūnas, SJ

TRUPUTIS FILOSOFIJOS APIE KUNIGĄ (III)

300

 V. Bagdanavičius, MIC

EVANGELIJA SKELBTINA VISIEMS

302

 Chiara Lubich

IMPRESIJOS (V)

303

 Rita Vinciūnienė

IEŠKANT DVASINĖS ATGAIVOS

307

 Juozas Prunskis

PAPRASTOJI ŠIRDIS

309

 Bitė Vilimaitė

ATLAIDUMAS

311

 Daiva Macijauskaitė

KALBA

313

 Juozas Vaišnys, SJ

KNYGOS

315

 Alė Rūta

TĖVYNĖJE

317

 Marija A. Jurkutė

ĮVAIRYBĖS

322

 Red.

ŠYPSULIAI

323

 Red.

TRUMPAI

324

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas dail. Onos Dokalskaitės kūrinių nuotraukomis. Viršelio piešinys — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams — Letters to Lithuanians (ISSN 00301-540) is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.