religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1994/ VASARIS — FEBRUARY / VOL. XLV, NO. 2

PAREINA LIETUVA

37

 Juozas Andriuškevičius

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

39

 Vytautas Kasniūnas

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO MIŠIOSE

41

 Jonas Lauriūnas, SJ

DIDŽIOJI LIETUVOS NELAIMĖ

44

 Stasė Petkienė

VIENOS PARAPIJOS ISTORIJA

48

 Antanas Saulaitis, SJ

NAUJAS DANGUS IR NAUJA ŽEMĖ

54

 Chiara Lubich

ATLAIDUMAS

55

 Irena Valantonė

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II LIETUVOJE

57

 Alė Žibūdaitė

VASAROS ATGARSIAI

59

 Algirdas Paliokas, SJ

ATLAIDUMO PAMOKOS

62

 Asta Stankūnaitė

TĖVYNĖJE

63

 Marija A. Jurkutė

KALBA

67

 Juozas Vaišnys, SJ

ATGARSIAI

68

 Red.

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI IŠ VISUR

71

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas įvairiomis nuotraukomis iš Lietuvos jėzuitų veiklos. Viršelio piešinys — dail. Joanos Plikionytės-Bružienės.
Skyrių vinjetės — dail. Rasos Sutkutės.
Lietuviškas raidynas — Jono Bogutos.
Apdaila — Teresės Bogutienės.

Laiškai Lietuviams(ISSN 301-540) — Letters to Lithuanians is published monthly except July/August, when bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.