religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1996 / VASARIS - FEBRUARY / VOL. XLVII, NO. 2

TEVYNEI

37

 Algirdas Paliokas SJ

GALIMYBĖ SUGRĮŽTI Į VISUOMENĘ

43

 Rytis Gurkšnys SJ

JĖZAUS ŽEMIŠKAS GYVENIMAS

46

 Kun. Petras Linkevičius

KAS PASTŪMĖJO ERODIADĄ NUSIKALSTI

49

 Kun. K.J. Ambrasas SJ

BŪKITE PASIRUOŠĘ

51

 Chiara Lubich

TYLOS PSALMĖ

51

 Aldona Puišytė

TĖVO BENEDIKTO ANDRUŠKOS KŪRYBINIS PALIKIMAS

54

 Zita Surintienė

JĖZUS IŠ NAZARETO

56

 Kun. C.C Martindale SJ

KITUS ĮVEIKTI GALI DAUG KAS

60

 Monika Norvilaitė

ŠEIMA-MEILĖS MOKYKLA

62

Indrė Bartašiūnienė

KALBA

64

 Juozas Vaišnys S J

ATGARSIAI

65

 Red.

TĖVYNĖJE

67

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

70

 Red.

TRUMPAI

71

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas A. Kezio nuotraukomis Viršelio piešinys — dail. Gražinos Didelytės. Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus. Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (ISSN 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except July/August, vvhen bimonthly, for $15.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.