religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1997 / RUGSĖJO / SEPTEMBER / VOL. XLVIII, NO. 9

MOKSLO METUS PRADEDANT

253

 Juozas Masilionis

ŠVENTOJI DVASIA BAŽNYČIOJE

257

 ses. A. Andzevičiūtė

BAIMĖS AR MEILĖS DIEVAS

263

 Algirdas Paliokas SJ

GYVENIMO PAVYZDYS

265

 Kostas Paulius

GYVENTI - REIŠKIA MYLĖTI

266

 Jonas Ivanauskas

DIEVO VALIOS VYKDYMAS

269

 Chiara Lubich

PUNSKO MIESTO KŪRIMOSI PRADŽIA

271

 Dalia Valinčiūtė

KAIP MES SAUGOJAME GIMTĄJĄ KALBĄ

275

 Irena Zimnickaitė

TĖVŲ IR VAIKŲ SANTYKIAI

278

 Valerija Vilčinskienė

KALBA

281

 Juozas Vaišnys SJ

TĖVYNĖJE

283

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

286

 Red.

TRUMPAI

287

 Juoz. M.

Šis numeris iliustruotas Vidmanto Šimkūno SJ nuotraukomis iš vysk. Jono Borutos SJ konsekravimo iškilnių.
Skyrių vinjetės — dail. Rimanto Dichavičiaus.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published monthly except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 West 56th Street, Chicago, Il 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Send address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.