religinės ir tautinės kultūros žurnalas

1998 / KOVAS - MARCH / VOL. XLIX, NO. 3

GAVĖNIA

73

 Algirdas Paliokas SJ

MANO KRIKŠTO VAIKAI

79

 A. Saulaitis SJ

UOLUMAS, DARBŠTUMAS, PAMALDUMAS

81

 Aušra Lukoševičiūtė

ARTIMO MEILĖ

88

 Kostas Paulius

VYSKUPAI

90

 A. Saulaitis SJ

BEVARDĖS TIESOS IEŠKOTOJAS

95

 Jūratė Ratautienė

ATGARSIAI

101

 Red.

KNYGOS

102

 Red.

KALBA

103

 Juozas Vaišnys S J

TĖVYNĖJE

105

 Marija A. Jurkutė

ŠYPSULIAI

107

 Red.

TRUMPAI

108

 Juoz. M.

Šio numerio iliustracijos pritaikytos gavėnios nuotaikai. Viršelio piešinys ir skyrių vinjetės- Ričardo Spitrio.
Lietuviškas raidynas-Jono Bogutos.

LAIŠKAI LIETUVIAMS (USPS 301-540)— LETTERS TO LITHUANIANS is published mont except bimonthly July/August, for $20.00 a year by Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W 56th Street, Chicago, II 60636. Second class postage paid at Chicago, IL. POSTMASTER: Se address changes to Laiškai Lietuviams, 2345 W. 56th Street, Chicago, IL 60636 — 1098.