1960 M. RUGSĖJO MĖN. (SEPTEMBER) VOL. XI. NO. 8

 T U R I N Y S

Grožis ir jo įtaka žmogui (III) — A.    Grauslys .... 227

Žmogaus dvasia, moderniosios psichologijos šviesoje —V. J. Bieliūnas 230

Pilnutinio gyvenimo ilgesys — dr. J. Prunskis .......... 236

Gyvulys prieš žmogų (II) — B.    Markaitis, S. J......... 238

Į dvasini tautos atgimimą — K. Trimakas, S. J......... 241

“Dorovinis persiginklavimas” — P. P. Činikas, M.I.C. .. 244

Popiežiaus neklaidingumas — Jonas ....... 247

Velnias išganymo istorijos dramoje — G. Kijauskas, S. J. 250

Iš filmų pasaulio — D. Koklytė ir J. V. .. 255

“Laiškai Lietuviams” — Tėvų Jėzuitų leidžiamas mėnesinis žurnalas.

Redaktorius—Juozas Vaišnys, S.J.

Admin. — Petras Kleinotas, S.J.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

Letters to Lithuanians. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Conn.

Viršelis ir vinjetės A. Kurausko Immaculata Press

Tėviška ranka ir pasitikėjimo žvilgsnis A. Kezio, S. J. nuotr.

RUGSĖJO MĖNESĮ ATSIDARO MOKYKLŲ DURYS.

IR JAUNATVIŠKŲ KLEGESIU PRISIPILDO KORIDORIAI.

ČIA JAUNUOLIAI ATEINA RIMTAI RUOŠTIS GYVENIMUI,

 NE TIK KLAUSYDAMI PAMOKŲ IR SKAITYDAMI KNYGAS,

BET IR LINKSMAI ŽAISDAMI BEI DRAUGAUDAMI.

KNYGA JAUNUOLIUI ATVERIA NAUJUS HORIZONTUS,

MOKYTOJAS PADEDA PAŽINTI NEŽINOMUS PASAULIUS,

BET SVARBIAUSIĄ VAIDMENĮ ATLIEKA GERI DRAUGAI,

SAVO PAVYZDŽIU UŽDEGDAMI JAUNATVIŠKĄ VALIĄ

IR SKATINDAMI DRĄSIAI EITI PROTU PAŽINTAIS

TIESOS, DORYBĖS, GĖRIO IR GROŽIO KELIAIS.

IR AUKLĖTOJAS YRA KILNIU PAVYZDŽIU ŠVIEČIĄS

VYRESNYSIS JO DRAUGAS IR NUOŠIRDUS TĖVAS.

JO RANKA NEKYLA ŽIAURIAI GRŪMOTI AR BAUSTI,

BET DRAUGIŠKAI GUOSTI IR TĖVIŠKAI ATLEISTI.

JO ŽVILGSNIS IŠŠAUKIA JAUNUOLIO SIELOS AIDĄ

 IR ĮKVEPIA KŪDIKIŠKAI PASITIKINČIĄ MEILĘ.