“Laišku Lietuviams” paskelbtas konkursasparašyti straipsniui apie kurią nors asmenybę ugdančią savybę baigiasi vasario mėn. 1 dieną. Vėliau gauti straipsniai nebus užskaitomi.

     Už geriausius rašinius duodamos šios premijos: I — 100 dol., II — 75 dol., III — 50 dol., IV — 25 dol. Premijų mecenatai: dr. A. Ciuris (100 dol.), A. Juškienė (50 dol.), dr. A. Rudokas (25 dol.), kun. V. Memenąs (25 dol.), A. ir F. Kurgonai (25 dol.).

     Konkurso jury komisija: kun. F. Gureckas, K. Bradūnienė, L. Ger-manienė, V. Būtėnas ir P. Razminas.

     Premijos bus įteiktos “Laiškų Lietuviams” metiniame parengime Jaunimo Centre kovo mėn. 9 d. 7 val. vakaro. Bus koncertas ir vakarienė. Koncerto programą atliks solistė Valentina Kojelienė. Prieš porą metų ji yra koncertavusi Niujorke, Town Hall salėje. Po to jos debiuto taip rašė muzikos žurnalas “Musical Leader” (1960 m. vasario mėn.): “Valentinos Kojelienės debiutinis rečitalis Town Hall salėje savo muzikalumu teikė klausytojams didelį pasigėrėjimą... Reikia pripažinti, kad jos muzikalumas ir išpildymo technika yra puikiai išvystyta, balsas tobulai išlavintas ir skoningas.” Kiekvienam solistui būtų didelė garbė susilaukti tokio įvertinimo.

Atsiusta paminėti

KUNIGO PAVEIKSLAS. Popiežių raštai apie kunigystę. Vertė prel. dr. Feliksas Bartkus. Knygos išleidimą finansavo kun. Jonas Kučingis, Los Angeles lietuvių parapijos klebonas, savo kunigystės 25 metų jubiliejaus proga. 152 psl., kaina 1.50 dol. Spaudė Immaculata Press.

Pr. Alšėnas. TŪKSTANTIS ŠYPSNIŲ. Juokų rinkinys. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn. 272 psl., kaina 3 dol.

Visos šio “L. L.” numerio iliustracijos yra dail. V. Kasiulio.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois