“LAIŠKŲ LIETUVIAMS” KONKURSAS

TEMA.................................Kokį aš noriu matyti kunigą.

STRAIPSNIO ILGIS....................nedaugiau 3000 žodžių.

PREMIJOS .............. 1 - 100 dol., 2-60 dol., 3-40 dol.

PASKUTINĖ DATA.......................... 1964 m. vasario 1 d.

LIETUVIŲ FONDAS LAUKIA TAVĘS...

     Po pirmojo L. Fondo skaitlingo suvažiavimo, po didingos Šokių Šventės ir vasaros atostogų naujoji L. F. Taryba ir L. F. Valdyba vėl su visu pasišventimu ir nauja energija pradėjo dirbti ir kviečia visus nelaukiant savanoriškai įsijungti į L. Fondo organizavimą.

     Pradžia jau yra puiki: fonde grynais jau virš 80.000 dol., greitai pasieksime 100.000 dol., dar priede 40.000 dol. pasižadėjusių greitai įmokėti. Šiemet būtiniesiems lietuviškiems reikalams bus paskirta virš 3.000 dol., ir šita suma nemažės, bet kasmet didės — L,. Fondas žengia į priekį tvirtu žingsniu ir pasitinka ateitį su viltingu žvilgsniu.

     Mes, išrinktieji L. F. Tarybos ir Valdybos nariai, pasiryžome dirbti ne dėl garbės ar malonumo, nes šitos pareigos pareikalauja iš mūsų daug laiko, kantrybės ir energijos, taip pat ne dėl pelno, nes mes patys be aukų L. Fondui iš savo privačių kišenių padengiame visas L. F. organizavimo išlaidas, kad tuo būdu būtų galima visą L. F. kasmetinį pelną paskirti lietuvybės ugdymui ir išlaikymui, kur degančiai reikia finansinės paramos.

     Brangus Lietuvi, Organizacija ir Parapija, nebelauk ilgiau ir nebepateisink savo delsimą, žiūrėdamas į tuos, kurie niekados niekam neaukoja, bet jau dabar tuoj pasek tuos 300 lietuvių ir organizacijų, suaukojusių arti 100,000 dol. L. Fondui. Štai keli būdai, kuriais galima įsijungti į L. Fondo organizavimą:

1.    tuoj Pats pasiųsk bet kokią auką L. Fondui;

2.    Pats savanoriškai su LB apylinkės, organizacijų ir parapijos pagalba suorganizuok L. F. vajaus komitetą savo apylinkėje ir pravesk nuodugnų piniginį vajų;

3.    jeigu gali, parašyk į spaudą apie L. Fondo būtinumą lietuviškiems reikalams, propaguok vienokiu ar kitokiu būdu vietinių L. F. vajaus komitetų darbus ir aukotojus.

Idealistai anais laikais pažadino lietuviuose tautinę sąmonę. Idealistai iškovojo Lietuvai laisvę. Idealistai žuvo Lietuvos miškuose ir Sibiro tundrose dėl tikėjimo ir mūsų tautos. Idealistai šiandien dirba dėl Lietuvybės čia išeivijoje ir laisvoje Lietuvoje.

     Praturtėjimas ir šio krašto įvairūs patogumai neturi užšaldyti mūsų širdis šventai pareigai — lietuvybės ugdymui ir jos išlaikymui. Tad kviečiame ir Tave, Brangus Lietuvi, nebelaukti, bet jau dabar, kad ir su mažiausia auka, įsijungti į Fondo narių gretas. Šventai tikimės, mūsų šauksmą išgirsi... Visais reikalais dėl L. Fondo kreipkis šiuo adresu: Lithuanian Foundation, 7243 So. Albany Ave., Chicago 29,Ill., telef. HE 4-4076.

L. F. Taryba:

Dr. A. Razma (pirm.), Dr. G. Balukas (vicepirm.), A. Rėklaitis (sekr.) Nariai:

Dr. K. Ambrozaitis, J. Bagdonavičius, T. Blinstrubas, Z. Dailidka, Dr. F. Kaunas, Dr. P. Kisielius, Inž. V. Naudžius, Dr. B. Poškus,

Kun. B. Sugintas, Dr. V. Simaitis, J. Švedas, Dr. V. Tauras.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

 

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois