VERTINA INTELIGENCIJĄ

Gerbiamas Redaktoriau,

     Dėkoju už inteligentiškas filmų recenzijas. Mes, iš tikrųjų, turim labai retai progos į kiną nueiti ir žinom, kas kinuose rodoma tik iš recenzijų. Malonu buvo pirmą kartą skaityti geras recenzijas lietuvių kalboje.

     Dar noriu pasakyt, kodėl man patinka "L. L." Pirmiausia, todėl, kad, vadindamas save kultūros žurnalu, "L. L." nėra intelektualinis snobas... "L. L." neniekina skaitytojo, bet pripažįsta, kad ir jis turi tam tikrą inteligenciją...

B. Mažeikienė

ŽVILGSNIS Į "L. L." NUO 1951

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,

     Paskutiniu laiku sirgdama peržiūrėjau "L. L." nuo 1951 m. Puiki pažanga!

     Nors filmą tenka pamatyti prieš recenziją, vis viena naudinga, nes palygini savo ir recenzento įspūdžius.

     Apie filmus geros recenzijos kun. Vaišnio, anksčiau kun. Br. Markaičio. Jis — muzikas, tai filmus vertina iš muzikalinės ir grožinės pusės.

     Mes, moterys, ir mūsų dukterys labai vertinam A. Grauslio straipsnius. Ir vyrai gėrisi kaip kuriais straipsniais, pav. "Dvasios Aristokratai".

     Ir jaunosios kartos kunigų yra daug gerų ir naudingų straipsnių. Labai geri P. Maldeikio ir Petrutytės straipsniai jaunoms moterims. Gerai būtų, kad gvildentume šeimyninio gyvenimo problemas. Tokia plati ir aktuali problema, ypač šiandien.

     A. Kezio nuotraukomis žavimės.

     Gerai, kad viršelis be jokių fotografijų. Puikus popierius.

     Čia pareikštos mintys yra išgirstos ir iš kitų. Į mūsų namus ateina visa katalikiška spauda, bet daugiausia laukiamas žurnalas yra "L. L.", kaip daug duodąs dvasiai peno.

     Linkiu ir toliau tobulėti.

Leokadija Gailiušienė