1963 SPALIS (OCTOBER) VOL. XIV, NR. 10

ŠIAME NUMERYJE:

Redaktorius    GAIRĖS ATEIČIAI    289

K. Trimakas, S. J.    KETURIOLIKA METŲ    295

A. Grauslys    TAIZE’S BENDRUOMENĖ    298

B. Krištanavičius, S. J.    KUNIGAS KARO SŪKURY - XV 304

Sesuo M. Jurgita    JURGIS KELMYS    306

Pr. Alšėnas MOTERIŠKA MOTERIS — SAULĖ ŠEIMOJ  310

SKAITYTOJO ŽODIS    315

Kun. Stasys Yla AR JAU PIRMOJI TAVO MEILĖ? 316

K. Bučmys, O.F.M. EKRANO MIRGESY    321

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas

Redaktorius    Kęstutis Trimakas, S. J.

Red. Padėjėjas    Gediminas Kijauskas, S. J.

Administratorius    Petras Kleinotas, S. J.

Dailininkas    Algirdas Kurauskas

Fotografas    Algimantas Kezys, S. J.

Adresas 2345 W. 56th St., Chicago, 111. 60636 Telefonas REpublic 7-8400 Spaustuvė Immaculata Press, Putnam, Conn.

Naujos vinjetės A. Kurausko Fotografijos A. Kezio, S. J.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc. Yearly subscription $3.00, single copy 30c. Entered as second class matter and 2nd class postage paid at the Post Office, Chicago, Ill. and additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

RELIGINES IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS