KONKURSAS “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti straipsnį, tema “Kokį aš noriu matyti kunigą”. Galima vartoti ir beletristinę formą. Rašinys turi būti ne ilgesnis 3000 žodžių. Konkursas baigiasi 1964 m. vasario mėn. 1 d. Laimėtojams skiriamos trys premijos:

I — 100 dol., II — 60 dol. ir III — 40 dol. Pirmosios premijos mecenatas yra dr. L. Kriaučeliūnas. Kitų premijų macenatai dar tebelaukiami.

NAUJI LEIDINIAI

     Leonardas Andriekus. NAKTIGONĖ. Lyrika. Išleido Tėvai Pranciškonai. Iliustravo Telesforas Valius. Spausdino Pranciškonų spaustuvė. 111 psl. Kaina nepažymėta. Tai jau trečioji autoriaus lyrikos knyga.

     Tėv. P. Hasenoehrl, O.F.M. SERAFISKUOJU KELIU. Mąstymai pagal bažnytinius metus. Iš vokiečių kalbos vertė kan. M. Vaitkus. Išleido Tėvai Pranciškonai. 670 psl. Nors šie mąstymai pirmiausiai taikomi šv. Pranciškaus Ordino vienuoliams — Mažesniesiems Broliams, bet jie tinka ir kitų vienuolynų nariams, tretininkams bei pasauliečiams. Tai svarbus įnašas į negausią lietuvių religinę literatūrą.

     AIDAI. Mėnesinis kultūros žurnalas. Leidžia Tėvai Pranciškonai. Red. A. Vaičiulaitis. Rugsėjo mėn. nr. talpinamos   II Kultūros Kongrese skaitytos paskaitos: “Tautinė parapija išeivijoje” (P. Garšva), “Amerikos lietuvių istorija kaip tautinio auklėjimo priemonė” (P. Pauliukonis), “Dievas ir Perkūnas” (dr. P. Skardžius); taip pat M. Vaitkaus, L. An-driekaus eilėraščiai, V. Alanto “Šventaragio” kronikos ištrauka ir kt.

     Jonas Vėgėlis. VISGAILIS. To vardo karvedžio 1632-1667 m. mūšių su švedais, rusais ir kazokais eiliuotas aprašymas. Spaudė Immaculata Press, Putnam, Conn. 242 psl.

     Nijolė Jankutė. ŽEBRIUKO NUOTYKIAI MIŠKE. Išleido L. S. S. Kernavės Tuntas. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Illiustravo V. Varaneckai-tė - Aleknavičienės 72 psl., kaina 2.50 dol. Tematika bei iliustracijos vaiko dvasiai ir vaizduotei artimos. Kalba vaizdi ir įvairi; mažiesiems teks skaityti su tėvais ir tokiu būdu plėsti savo lietuvišką žodyną. Knygų platintojai bei pavieniai pirkėjai gali kreiptis pas Birutę Vindašienę, 6443 S. Washtenaw Ave, Chicago, Ill. 60629.

     MARIJA, GELBĖKI MUS. Sibiro tremtinių maldų knygelė. Naujas leidinys, atspausdintas Putnamo Seselių spaustuvėje. 77 psl. Kaina 1.25 dol.

     MARY SAVE US. Prayerbook written by Lithuanian prisoners in Siberia. Translated by Kęstutis A. Trimakas, S. J. Preface by Richard Cardinal Cushing. Printed by Immaculata Press, Putnam, Conn. P. 91, $1.25.

     ŠALTINIS. Tikybinės ir tautinės minties laikraštis. Leidžia šv. Kazimiero Sąjunga. Red. kun. S. Matulis, M.I.C. Rugpiūčio mėn. nr.

ADMINISTRACIJA PRAŠO

     “Laiškų Lietuviams” administracija prašo mielus skaitytojus, neužsimokėjusius prenumeratos už šiuos ar praėjusius metus, atsilyginti. Taip pat dėkoja visiems žurnalą finansiniai remiantiems. “Laiškai Lietuviams” skelbia konkursą parašyti straipsnį, tema “Kokį aš noriu matyti kunigą”. Galima vartoti ir beletristinę formą. Rašinys turi būti ne ilgesnis 3000 žodžių. Konkursas baigiasi 1964 m. vasario mėn. 1 d. Laimėtojams skiriamos trys premijos: I — 100 dol., II — 60 dol. ir III — 40 dol. Pirmosios premijos macenatas yra dr. L. Kriaučeliūnas. Kitų premijų macenatai dar tebelaukiami.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345West 56th Street Chicago 36, Illinois