KUN. STASYS YLA

     Ne be pagrindo pakeitėme jaunimo skyriaus pavadinimą. Žurnalo pradžioje buvo gvildenamos jaunimo "paslaptys”. Todėl skyrius taip ir vadinosi. Mums atrodo, kad jaunystė yra didelis apsisprendimo laikas. Todėl, šį skyrių "Jaunystės kryžkelėmis” pavadinę, stengsimės teisingo apsisprendimo kelius parodyti.

     Į tokią kryžkelę jaunuolį pastato ir meilės faktas: ar, vaiku pasiliekant, bundančią meilę paversti žaislu, ar, dvasia bręstant, ją padaryti savo gyvenimo kūrybine jėga. Šią temą gvildena du iš kun. St. Ylos knygos "Moderni mergaitė” parinkti skyriai. Nors knyga skirta mergaitėms, pagrindinės mintys tinka visiems jaunuoliams.

Redaktorius

     Meilė yra didžiausia jėga, kuri žmogų ugdo ir kelia aukštyn. Meilė išlygina žmogaus charakterį. Meilė jtikslina žmogaus gabumus ir išsilavinimą. Meilės reikia ypač tavo asmenybei išsiskleisti.

     Tu esi meilės vaikas. Buvai mylima tėvų, mokytojų, draugių. Dabar atėjo laikas, kad pati mylėtum ir neštum meilės vaisių. Tik negalvok apie kūno vaisių. Meilė nėra kūnas. Ji nėra geismas nei lyties trauka. Visi turime juslinę prigimtį ir trauką. Tai mums bendra su juslinėmis būtimis, bet tai nėra meilė.

KAS YRA MEILĖ?

     Asmeniškoji meilė yra pirmas didelis ir paslaptingas atradimas. Bet ar ji naujai atrandama? Kiti sako, ji ne atrandama, bet pati išbunda ir išbudina žmogų.

     Kai tu kalbi apie meilę. galvoji apie berniuką. Įdomus supuolimas! Atrodo, be berniuko nebūtų ir meilės. Bet ar tai tiesa? Ar tu tik apie jį galvoji, tik jo ilgiesi? Berniukas buvo tik proga, tik nežymus įrankis galvoti apie kažką daugiau ir jausti giliau. Berniukas, lyg saulėtekio spindulėlis, nusmelkė širdį žavesiu, ir atsirado ilgesys, nerimas, kančia. Meilė yra dvasios išbudimas ir atsivėrimas naujai begalybei.

     Meilė mums bendra su dvasinėmis būtimis, nes ji turi amžiną šaltinį. Iš meilės sėmė džiaugsmą ir nerimą šimtmečių kartos ir sems ligi amžių pabaigos. Tu niekad neišsiaiškinsi, kodėl širdis, pabudusi meilei, šaukiasi erdvių ir gelmių.

     Tavo meilė nėra tik tavo širdies atradimas ar berniuko širdies atliepimas. Ne! Ji yra išbudęs šūksnis į meilės gelmę, į pačią Meilę. Klausyk, ką sako šveicaras gydytojas Teodoras  Bovet savo knygoje "Die Ehe" (Moterystė):

     — Meilė nėra asmeninis dalykas; nėra kažkokia sukilninta lyties trauka kitam asmeniui. Meilė kyla iš Dievo, tik iš Dievo. Meilė kaip muzika, siunčiama radijo bangomis. Jei siųstuvas tyli, mes nieko negirdime. Kai Dievas, kuris yra Meilė, siunčia savo bangas, mes išgirstame, išbundame ir savotiškai apsvaigstame. Bet ne visi pagauna tikrąją bangą. Tai priklauso nuo žmogaus, kiek jis atsigręžia į Dievą savo tikėjimu ir viltimi.

Kur vasara pradingo?

MEILĖ SKIRTA ŽMOGUI, NE ŽMONAI

     Meilė tam yra duota ir pažadinta, kad mūsų akiratis prasiplėstų, mūsų asmuo persikeistų, mūsų santykis su žmonėmis pasidarytų kilnesnis ir mūsų visas gyvenimas atgimtų iš dvasios. Meilė pažadina mus veikti. nerimti, kankintis, ieškoti, kurti ir taip subręsti pilnesniu žmogumi.

     Įsidėmėk! Pradėję mylėti, mes pradedame ir kentėti. Kenčiame ne dėl to, kad mylime. Ir ne dėl to, kad nepajėgiame tobulai mylėti ar būti mylimi. Kenčiame dėl to, kad nepajėgiame taip tobulėti ir taip bręsti, kaip meilė mus skatina. Tik mylėdami mes pajuntame, kokie esame netobuli.

     Tobulybės viršūnė yra Dievas. "Būkite tobuli, kaip dangaus Tėvas"! Dėl to mūsų nerimas krypsta į Dievą.

     — Žmogus be atvangos yra vejamas Dievo meilės, —    sako tas pats dr. T. Bovet, —    kad galutinai tik Jame galėtų nurimti.

     O kaip su berniuku? Mylėdama jį, tu nei jauti nei galvoji apie Dievą. Atrodo, ne Dievas, o berniukas tėra visas minčių, ilgesio, nerimo centras. Daug kas taip žiūri į meilę; žiūri artimiausio meilės taško.

     Dar esi jauna ir tavo meilė tėra pradinė. Meilės gelmė tau dar svetima.

     —    Dievas leido vyrą ir moterį, kad tarp jų įsiterptų meilė, — sako dr. T. Bovet.

     — Meilė juos trauks vienas prie kito ir niekad jų pilnai nepatenkins, kad abu kartu ilgėtųsi Dievo ir bėgtų prie Jo. Dievas veda vyrą ir moterį į tobulybę, kuri glūdi Jame.

     Protestanto gydytojo mintis nuostabiai sutapo su katalikų vyskupo Fulton J. Sheen žodžiais. Ar ne panašiai kalba šis savo knygoje "Three to Get Married"? Vyskupas Sheen sako:

     —    Yra trys, kurie sudaro meilę danguje: Dievas Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Yra trys, kurie sukūrė meilę žemei: Dievas, žmogus ir Marija, per kurią Dievas tapo žmogumi. Yra trys, kurie sukūrė meilę šventoje šeimoje: Marija ir Juozapas, ir jų meilės išsipildymas Jėzus. Pagaliau yra trys, kurie sukuria meilę širdyse: mylimasis, mylimoji ir pati meilė. Ši meilė reiškia ne tai, kad mylimasis ir mylimoji atsiduotų vienas antram, bet kad abu kartu atsiduotų negeismingai meilei, kuri yra Dievas.

     TAVO MEILĖ nėra tik tavo širdies atradimas ar berniuko širdies atliepimas. Ne! Ji yra išbudęs šūksnis į meilės gelmę, į pačią Meilę. Meilė pažadina mus veikti, nerimti, kankintis, ieškoti, kurti ir taip subręsti pilnesniu žmogumi.

Kun. Stasys Yla

NUO MEILĖS NIEKUR NEPABĖGSI

     Atėjo laikas tau mylėti, kaip auštančio pavasario laikas atgimti, atsinaujinti, paruošti naujus žiedus. Tavyje pilna atbudusių naujų jėgų. Pradėk tas jėgas ryškinti, derinti, lyginti. Atsiverk plačiau Dievui ir artimui. Verškis aukštyn, kaip pavasario augmenija — į saulę, į šviesą.

     Nuo meilės niekur nebepabėgsi, kai jau ji išbudo. Keisis meilės formos, keisis žmonės, kuriuos tu mylėsi, bet meilė liks. Ji tavęs nebeatleis. Neleis nurimti — kels aukštyn, jei suprasi, kur ji veda, arba gniuždys, jei nenorėsi būti jos keliama ir vedama. Meilė tau duota kaip žmogui, o ne kaip būsimai žmonai. Dar tu nežinai, ar būsi žmona ir motina. Gal liksi netekėjusi arba pasuksi į vienuolyną. Visur reikės meilės — tos pačios, į Dievą nukreiptos, į Jį atsirėmusios.

     Jei būsi žmona, tai ne dėl to, kad pamilai vieną ber-354 niuką visa širdimi. Ne vieną veidą dar įsistebėsi ir ne vieną žmogų mylėsi visa širdimi. Nesigailėsi nei tų veidų, nei vardų, kuriais žavėjais ir mylėjai. Gailėsies vieno, jei juos mylėdama tuščiai praleidai laiką svajonėms, plepėjimui, svaigiems laiškams. Nors tie pirmųjų meilių žaislai neišvengiami, bet jie gali nublokšti tavo dėmesį į šalį, nuo pačios meilės tikslo. Meilė turi vesti tave giliau į dvasios pasaulį, tave praturtinti, kilninti tavo santykius. Jei mylėdama tu pasidarei artimesnė Dievui; jei tau ir tėvai brangesni, ir broliai -seserys geresni (iš tikro, tu jiems geresnė), tada tavo meilės tikslas bent iš dalies buvo pasiektas.

     Meilė negali tavęs pakeisti staiga. Jai reikia laiko tave "įveikti", išjudinti tavo inertiškumą. Nuo pirmųjų meilės dienų turi praeiti bent keletas metų, kol tu būsi paruošta. Neužtenka tavo fizinio subrendimo, kuris išsibaigia tarp 18-20metų. Reikia, kad nusistotų tavo nusiteikimai, išsilygintų pažiūros, nublaivėtų sprendimai. Tavo meilė išsivaduos iš vaikiškos kančios, pasidarys ramesnė, nuskaidrė-jusi. Kitaip tada žiūrėsi į tą "vienintelį", kuris bus nebe pirmas sutiktasis.

Lapkričiui baigiantis