Amerikiečiu spaudos atsiliepimai apie V. Kojelienę

     Po pasisekusių Valentinos Kojelienės koncertų Niujorko Town Hall salėje, žymiausių Amerikos laikraščių ir žurnalų muzikos kritikai labai palankiai atsiliepė apie jos dainavimą. Pacituosime tik keletą.

     “Solistė Kojelienė, akompanuojant žymiam pianistui Paul Ulanowsky paliko puikų įspūdį. Ji gražiai laikėsi scenoje, nevartodama bereikalingų judesių... Ji pasiekė nepaprasto tobulumo, atlikdama Chausson “Le temps des lilas” (“Musical America”, 1960).

     “Kojelienė, jauna lietuvaitė — sopranas... turi žavų balsą. Jis yra labai specialios kokybės ir nepaprastai sultingas lyrinei koloratūrai... jo skalė yra ypatingai plačios apimties. Kadangi Kojelienė visai nėra varžoma aukštesniems sopranams tipiško skalės apribojimo, tai ji gali išdainuoti žemus tonus tokiu pat lengvumu ir rezonansu kaip ir aukštuosius brilijantinius” (W. Flanagan. “New York Herald Tribune”).

     “Kojelienė padarė malonų įspūdį nuoširdžia laikysena scenoje ir sąžiningu įsijautimu į programos muziką. Buvo aišku, kad rečitalis paruoštas rūpestingai ir kad ji pilnai pažįsta muziką. Jos balsas yra malonus, patrauklaus skambėjimo, pvz. prancūzų kūrinių grupėje buvo nepaprastai ekspresyvių momentų” (John Briggs. “New York Times”, 1960).

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" metinis parengimas įvyksta kovo mėn. 9 d. 7 val. vak. Jaunimo Centre.

     Programa: 1. Konkurso premijų įteikimas, 2. Valentinos Kojelienės koncertas, 3. Vakarienė.

     Bilietus prašome įsigyti iš anksto, nes koncerto salėje visos vietos yra numeruotos, o vakarienės salėje vietų skaičius yra ribotas. Koncerto bilietų kaina 3 ir 2 dol., o vakarienės — 2 dol.

     Bilietus galima gauti "L. L." administracijoje. Jaunimo Centre, "Marginiuose", Karvelio krautuvėje ir pas kai kuriuos privačius platintojus.

LAIŠKAI LIETUVIAMS

2345 West 56th Street Chicago 36, Illinois