1 9 6 3 KOVAS (MARCH) VOL. XIV, No. 3

TURINYS

BAŽNYČIA ATSINAUJINA, O MES?— K. Trimakas, S. J........... 74

MOTERS MĮSLINGUMAS — A.    Grauslys    .......... 79

ŽEMĖ NAUJOJE SANTVARKOJE — P. Daugintis, S. J............ 86

KUNIGAS KARO SŪKURY (X) — B.    Krištanavičius, S. J........ 93

DIEVAS MEDICINOS PRAKTIKOJE — Dr. J. Prunskis ............ 98

VAIKO DRAUGAI IR JŲ ĮTAKOS — P. Maldeikis    ....... 101

AR DAUGIAU IŠGANYTŲ, AR PASMERKTŲ? — J. Vaišnys, S. J.... 104

Iš FILMŲ PASAULIO — Dalė Koklytė ir J. Vaišnys, S. J. 106

LAIŠKAI LIETUVIAMS — Tėvų Jėzuitų leidžiamas religinės ir tautinės kultūros mėnesinis žurnalas.

Redaktorius — Juozas Vaišnys, S. J. Viceredaktorius — Kęstutis Trimakas, S.J.

Administracija — Petras Kleinotas, S. J. Meninė priežiūra — Algirdas Kurauskas Fotografija — Algimantas Kezys, S. J.

Spaustuvė — Immaculata Press, Putnam, Connecticut.

Redakcijos ir Administracijos adresas: 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400.

LETTERS TO LITHUANIANS. Published monthly except July and August, when bi-monthly, by The Jesuit Fathers of Della Strada, Inc., 2345 W. 56th Street, Chicago 36, Illinois. Tel. REpublic 7-8400. Yearly subscription three dollars. Single copy 30 cents. Entered as second class matter at the Post Office at Chicago, Ill. Additional office of mailing in Thompson, Connecticut.

“Laiškų Lietuviams” iliustracijas be redakcijos leidimo naudoti draudžiama.

 

RELIGINĖS IR TAUTINĖS KULTŪROS ŽURNALAS

 

JEIGU GAVĖNIA YRA ATGAILOS LAIKAS,

TAI TOJI ATGAILA TURI STIPRINTI BEI GRŪDINTI VALIĄ,

KAD JI NEPALŪŽTU IR LENGVAI NENUSILEISTU JAUSMAMS.

VISAIS AMŽIAIS ŽMOGUS GAL PER DAUG STENGĖSI LAVINTI PROTĄ,

O PER MAŽAI DĖMESIO RODĖ VALIAI.

BET KAŽIN AR VALIA NĖRA SVARBESNĖ NET UŽ PROTĄ?

JUK IŠLAVINTAS PROTAS BE STIPRIOS VALIOS

GALI TIK RAFINUOTESNIAIS KELIAIS NUVESTI ŽMOGŲ Į PRAŽŪTĮ.

JEIGU GAVĖNIA YRA LIŪDESIO LAIKAS,

TAI TOKIO LIŪDESIO, KURIS NETAMPA NUSIMINIMU,

BET PERSIKEIČIA Į RYŽTĄ STENGTIS, DIRBTI, KOVOTI,

KAD LIŪDESYS PAVIRSTU DŽIAUGSMU.

JEIGU GAVĖNIA YRA KANČIOS LAIKAS,

TAI TOKIOS KANČIOS, KURI ŽMOGAUS NESLEGIA, LYG NAŠTA,

BET IŠAUGINA GALINGUS SPARNUS

PAKILTI Į AUKŠTUMAS VIRŠ VISŲ ŽEMĖS RŪPESČIU IR VARGŲ.

ATGAILA, LIŪDESYS IR KANČIA YRA TIK ĮŽANGA

Į AMŽINĄ, LAIMINGĄ VELYKINIO PRISIKĖLIMO TRIUMFĄ.

* * *